EP.7-A04 ประชุมวิชาการ มานุษยวิทยา 65 หัวข้อ Emerging Methodologies - วิธีวิทยาทะลุกรอบ

68 View | 21 พ.ย. 2565

0

เสวนา วิธีวิทยาติดตามความรุนแรงและการจัดการความขัดแย้งในสังคมไทย
เสวนาโดย

รศ.ดร.ประจักษ์ ก้องกีรติ

ผศ.ดร.แพร ศิริศักดิ์ดำเกิง

ดำเนินรายการโดย  ผศ.ดร.แพร ศิริศักดิ์ดำเกิง

สังคมไทยและสังคมโลกประกอบด้วยกลุ่มคนที่มีความแตกต่างทางเชื้อชาติ ความเชื่อทางศาสนา ฐานะทางเศรษฐกิจ และอุดมการณ์ทางการเมือง ยิ่งสังคมมีการติดต่อสื่อสารอย่างรวดเร็วข้ามพรมแดนชาติ ทำให้คนจากที่ต่าง ๆ ได้มาพบกันและมีปฏิสัมพันธ์กับในกิจกรรมทางสังคมหลากหลายรูปแบบ ดังนั้น การอยู่ร่วมกับคนที่มีความแตกต่างทางวัฒนธรรม ชนชั้น เพศสภาพ ความคิดและความเชื่อ เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับพลเมืองในคริสต์ศตวรรษที่ 21 หลักการสำคัญของการทำความเข้าใจคนอื่นคือการยอมรับคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ รวมทั้งการเรียนรู้เงื่อนไขและประสบการณ์ชีวิตของคนต่างกลุ่ม เปิดกว้างที่จะรับฟังผู้อื่น รู้จักการอดทนอดกลั้นที่จะอยู่กับคนที่มีความแตกต่าง ไม่แสดงการดูหมิ่นเหยียดหยามผู้อื่น กระบวนการเหล่านี้จะช่วยชะลอความขัดแย้งและอคติทางวัฒนธรรม

ความคิดเห็น

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง