EP.6-D03-04 ประชุมวิชาการ มานุษยวิทยา 65 หัวข้อ Emerging Methodologies - วิธีวิทยาทะลุกรอบ

49 View | 21 พ.ย. 2565

0

Visual Anthropology ทัศนะ-ทัศนา : มานุษยวิทยาการมอง (Workshop)
โดย

อ.ศรยุทธ เอี่ยมเอื้อยุทธ

ยศธร ไตรยศ

อภินันท์ ธรรมเสนา

ดำเนินรายการ อภินันท์  ธรรมเสนา

การมองเห็นมาก่อนถ้อยคำ? คือคำถามพื้นฐานสำคัญของนักมานุษยวิทยา ศิลปิน และนักวิพากษ์วัฒนธรรมที่ให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ในเชิงวิภาษวิธีระหว่างการมองเห็นโลกภายนอกกับโลกทางความคิดที่ดำรงอยู่ภายใน อันเป็นมรดกสำคัญในการค้นหาความรู้หลังจากการปฏิวัติวิทยาศาสตร์และการเข้าสู่สภาวะความทันสมัย คำถามนี้ยังท้าทายการลำดับความสำคัญของจักษุผัสสะในลักษณะที่อยู่เหนือกว่าผัสสะอื่น ๆ ในการรับรู้ความเป็นจริงทางสังคมของโลก ทัศนะ ทัศนา: มานุษยวิทยาแห่งการมอง มีจุดมุ่งหมายในการพาผู้เข้าสัมมนาไปสู่ข้อถกเถียงขั้นพื้นฐานทางแนวคิดที่โยงใยมานุษยวิทยากับศาสตร์ความรู้อื่น ๆ เข้าไว้ด้วยกัน ควบคู่ไปกับตัวอย่างการทำงานของทีมช่างภาพทางวัฒนธรรมมืออาชีพซึ่งมีประสบการณ์การทำงานหลากหลาย ทั้งในพื้นที่เปราะบางทางวัฒนธรรม พื้นที่ความรุนแรงทางการเมือง และพื้นที่ซึ่งเป็นเป้าหมายของการพัฒนาโดยรัฐ มาร่วมค้นหาความหมายแห่งการมองเห็น ผ่านการเผยโฉมสิ่งที่ถูกปกปิดจากการรับรู้ของดวงตา เพื่อวาดหวังและจินตนาการใหม่ขึ้นมาอีกครั้ง

ความคิดเห็น

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง