EP.11-A02 ประชุมวิชาการ มานุษยวิทยา 65 หัวข้อ Emerging Methodologies - วิธีวิทยาทะลุกรอบ

70 View | 22 พ.ย. 2565

0

เสวนาภาคสนาม ชุมชน คนใน: สืบรากฐาน สานวิธีวิทยา
เสวนาโดย

ศ.เกียรติคุณ ดร.อานันท์ กาญจนพันธุ์

รศ.ดร.อัจฉริยา ชูวงศ์เลิศ

ผศ.ดร.บุญเลิศ วิเศษปรีชา

ดำเนินรายการโดย  เจษฎา เนตะวงศ์

การทบทวนและทำความเข้าใจวิธีวิทยาเชิงชาติพันธุ์นิพนธ์ที่นักมานุษยวิทยาถูกสอนให้รู้จักการทำงานภาคสนาม หรือ Fieldwork ที่อาศัยการเข้าไปอยู่กับกลุ่มคนที่ถูกศึกษาแบบฝังตัว และพบปะคนแบบเผชิญหน้าเสมือนสมาชิกคนหนึ่งในชุมชน โดยที่นักมานุษยวิทยาต้องฝึกการพูดภาษาของคนอื่นเพื่อใช้สื่อสารพูดคุย การเข้าไปอยู่ในชุมชน ใช้ชีวิตในหมู่บ้านเป็นระยะเวลานานเพื่อสังเกตอย่างมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ที่กลุ่มคนที่ถูกศึกษาปฏิบัติในชีวิตประจำวัน วิธีการนี้ทำให้นักมานุษยวิทยาเข้าใจวิธีคิดและโลกทัศน์ของคนเหล่านั้น มีมุมมองแบบคนใน อย่างไรก็ตาม การศึกษาด้วยวิธีการนี้ต้องใช้เวลานาน นักมานุษยวิทยาจึงต้องปรับวิธีการศึกษาให้สะดวก เหมาะสมและสอดคล้องกับเวลาที่มีไม่มากนัก แต่คุณูปการของการศึกษาชุมชนแบบฝังตัวคลุกคลีกับชาวบ้านเพื่อเก็บรายละเอียดต่าง ๆ ที่พบเห็นในชีวิตประจำวันอาจเป็นสิ่งจำเป็นเพราะช่วยให้เข้าใจความซับซ้อนและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในกลุ่มวัฒนธรรมที่ศึกษา

ความคิดเห็น

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง