EP.25-A03 ประชุมวิชาการ มานุษยวิทยา 65 หัวข้อ Emerging Methodologies - วิธีวิทยาทะลุกรอบ

100 View | 22 พ.ย. 2565

0

การประชุมวิชาการ มานุษยวิทยา 65 l Closing Session ละครถกแถลง (Deliberative Theatre)
ละครถกแถลง Deliberative Theatre เป็นการแสดงที่พาเราเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของโลกแห่งประสบการณ์ที่กำกวม ซับซ้อนและอ่อนไหว มันไม่ใช่การแสดงที่ถ่ายทอดเนื้อหาแบบที่จบในตัวหรือให้คำตอบสำเร็จรูป แต่มันนำเสนอความแตกต่างทางความคิด พลวัติของความขัดแย้ง ความกำกวมที่ท้าทายการตัดสินถูกผิดแบบขาว-ดำ และความเป็นมนุษย์ที่เปราะบาง มันเปิดโปงปฏิบัติการของอำนาจและเผยแสดงถึงอคติที่อาจมีอคติอื่นซ้อนทับ มันทำให้ผู้คนเป็นส่วนหนึ่งของมุมมองที่แตกต่าง และมันตั้งคำถามกับสิ่งที่หลายครั้งเรามองว่าเป็นเรื่องราวปกติขิงชีวิต และละครถกแถลงจึงเป็นศิลปะเพื่อการเปลี่ยนแปลง เป็นการแสดงที่ทำให้เวทีละครกลายเป็นพื้นที่ของการถกแถลง ไม่ใช่เพื่อหาคำตอบสุดท้าย แต่เพื่อให้เราสามารถมีชีวิตอยู่ในความแตกต่างที่เราจะต้องแสวงหาคำตอบ ทั้งสำหรับตัวเราและเพื่อสังคมที่ดีขึ้นกว่าเดิม

โดย คณะละครมะขามป้อม และประกาศหัวข้อประชุมมานุษยวิทยา ปี พ.ศ. 2566

ความคิดเห็น

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง