EP.16-C03 ประชุมวิชาการ มานุษยวิทยา 65 หัวข้อ Emerging Methodologies - วิธีวิทยาทะลุกรอบ

58 View | 22 พ.ย. 2565

0

เสวนา มานุษยวิทยาการเมือง
เสวนาโดย

ศ.ดร.ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ

รศ.ดร.มุนินทร์ พงศาปาน

อ.ธีระพล อันมัย

ดำเนินรายการโดย  ดร.นฤพนธ์  ด้วงวิเศษ

สังคมไทยในปัจจุบัน กำลังเผชิญหน้าความท้าทายเกี่ยวกับความคิดเชิงการเมืองที่แตกต่างหลากหลาย คนรุ่นต่างๆ ได้ออกมาแสดงจุดยืนทางความคิดเพื่อวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของรัฐ เสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหาสังคม เรียกร้องให้รัฐยอมรับสิทธิและเสรีภาพของประชาชน สนับสนุนให้กลุ่มคนต่าง ๆ ที่ถูกกดขี่ข่มเหง ถูกเอารัดเอาเปรียบ และถูกกีดกันจากโครงสร้างอำนาจที่ไม่เป็นธรรมออกมาต่อสู้และล้มล้างระบบที่ปิดกั้นประชาชน การเคลื่อนไหวทางสังคมของคนกลุ่มต่าง ๆ โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่ต้องการเห็นความเท่าเทียมและแสวงหาการพัฒนาชาติที่ต่างไปจากเดิม จึงเป็นประเด็นที่นักวิชาการให้ความสนใจ การเข้าไปติดตามดูชีวิตของคนรุ่นใหม่และการเคลื่อนไหวของคนที่ถูกเบียดขับทางสังคมอาจช่วยทำให้เห็นความคิด ความใฝ่ฝัน ความปรารถนาและโลกทัศน์ทางสังคมที่คนเหล่านี้พยายามสร้างขึ้นเพื่อเปลี่ยนสังคมไปสู่สิ่งที่ดีกว่าเดิม

ความคิดเห็น

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง