EP.14-A03 ประชุมวิชาการ มานุษยวิทยา 65 หัวข้อ Emerging Methodologies - วิธีวิทยาทะลุกรอบ

46 View | 22 พ.ย. 2565

0

เสวนา ความท้าทายทางวิธีวิทยาของมานุษยวิทยาร่วมสมัย
เสวนาโดย

รศ.ดร.เก่งกิจ กิติเรียงลาภ 

ดร.จิราพร เหล่าเจริญวงศ์ 

ชัชชล อัจนากิตติ 

ดำเนินรายการโดย  ชัชชล อัจนากิตติ

ในช่วงเวลาที่มีการตั้งคำถามเกี่ยวกับการนำมนุษย์มาเป็นศูนย์กลางของความรู้และความจริงเกี่ยวกับโลก ส่งผลให้วงวิชาการมีข้อถกเถียงใหม่ ๆ ว่าสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัวมนุษย์มีความสำคัญไม่น้อยกว่ามนุษย์ นำไปสู่ความท้าทายเพื่อแสวงหาวิธีและการทำงานแบบใหม่ศึกษาการมีอยู่ของสิ่งต่าง ๆ นอกจากนั้น ยังมีการศึกษาพื้นที่ ภูมิประเทศหรืออาคารสถานที่ เพื่อตรวจสอบตัวตนของวัตถุต่าง ๆ ที่มีส่วนกำหนดการดำรงอยู่ที่ต่างไปจากประสบการณ์ของมนุษย์ รวมทั้งการศึกษาการดำรงอยู่และความรู้สึกของพื้นที่และสถานที่ ในประสบการณ์และอารมณ์ที่หลากหลาย ส่งผลให้การศึกษาพื้นที่ต้องอาศัยผัสสะที่แตกต่างกัน รวมถึงวิธีเก็บข้อมูลที่ไม่ยึดติดตายตัวกับพื้นที่ แต่ชี้ให้เห็นวิธีการเคลื่อนย้าย ติดตาม และเดินทางไปพร้อมกับกลุ่มเป้าหมายที่ศึกษา ซึ่งอาจเป็นกลุ่มคน กลุ่มสิ่งมีชีวิต กลุ่มวัตถุสิ่งของ ซึ่งถูกทำให้เคลื่อนที่ไปในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างหลากหลาย

ความคิดเห็น

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง