EP.4-B03 ประชุมวิชาการ มานุษยวิทยา 65 หัวข้อ Emerging Methodologies - วิธีวิทยาทะลุกรอบ

70 View | 21 พ.ย. 2565

0

เสวนา ข้ามศาสตร์ ข้ามพื้นที่ : วิธีวิทยาข้ามแดน
เสวนาโดย

ศ.ดร.เสมอชัย พูลสุวรรณ

รศ.ดร.ขวัญชีวัน บัวแดง

รศ.ดร.กนกวรรณ มะโนรมย์

ดำเนินรายการโดย  รศ.ดร.กนกวรรณ  มะโนรมย์

สังคมปัจจุบัน มนุษย์และสรรพสิ่งมีการเดินทางเคลื่อนย้ายข้ามเขตแดนกันอย่างรวดเร็วและซับซ้อน นำไปสู่วิธีการศึกษาสังคมและการเก็บข้อมูลแบบไม่ติดพื้นที่ ซึ่งต้องอาศัยเทคนิคและวิธีการที่ต่างไปจากเดิมเพื่อจะทำให้เข้าใจสิ่งที่ถูกศึกษาที่ย้ายที่ข้ามพรมแดนตลอดเวลา ทำให้เห็นกิจกรรมที่ซับซ้อนที่อยู่ในพื้นที่ที่ไม่ตายตัว อยู่ในสภาวะไม่แน่นอน ยากต่อการคาดเดา นอกจากนั้น ยังนำเสนอวิธีการทำงานระหว่างนักมานุษยวิทยาและนักวิชาการสาขาอื่น โดยที่นักมานุษยวิทยาได้นำเทคนิคและวิธีการของศาสตร์ต่าง ๆ มาเป็นเครื่องมือ เพื่อทำให้การศึกษาสังคมและวัฒนธรรมมีความแตกต่างไปจากการทำงานภาคสนามแบบเดิม โดยชี้ให้เห็นว่าการที่นักมานุษยวิทยาเข้าไปใช้วิธีการของศาสตร์อื่น นักมานุษยวิทยาต้องเรียนรู้และปรับตัวอย่างไร การทำงานร่วมกับนักวิชาการสาขาอื่นมีข้อจำกัดและมีคุณูปการอย่างไร

ความคิดเห็น

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง