EP.10-A01 ประชุมวิชาการ มานุษยวิทยา 65 หัวข้อ Emerging Methodologies - วิธีวิทยาทะลุกรอบ

80 View | 21 พ.ย. 2565

0

ปาฐกถา Anthropology of Regionalization, Multi-sited Ethnography, and Voice Approach as Research Methodologies
ปาฐกถาโดย  ศ.ดร.ยศ สันตสมบัติ

โครงการหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง (The Belt and Road Initiative-BRI) หรือ โครงการเส้นทางสายไหมแห่งศตวรรษที่ 21 เป็นความพยายามด้านนโยบายต่างประเทศขนาดยักษ์ของประธานาธิบดีสี จิ้นผิง แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงตลาดการค้าระหว่างประเทศจีนและประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียและยุโรป อาจช่วยส่งเสริมระเบียบเศรษฐกิจโลก พลิกโฉมเครือข่ายการค้า การขนส่ง และความสัมพันธ์ทางการเมืองทั่วโลกภายในและระหว่างประเทศเป็นเวลาหลายทศวรรษ แต่เมื่อเริ่มก่อตั้งโครงการ BRI ความสับสนและข้อโต้เถียงต่าง ๆ ก็ยังเกิดขึ้นตลอดเวลา ในช่วงสองปีที่ผ่านมาทำให้เกิดความท้าทายใหม่สำหรับความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการ BRI  ทั้งนี้ ข้อมูลเชิงลึกที่ได้จากการศึกษาวิจัยและสำรวจเชิงประจักษ์อย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับโครงการ BRI ในประเทศต่าง ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทำให้เห็นประเด็นสำคัญเกี่ยวกับการทดลองเชิงแนวคิดและระเบียบวิธี เพื่อประมวลและวิเคราะห์พลวัตและความหมายของโครงการ BRI ของจีน รวมถึงอิทธิพลระหว่างประเทศที่กำลังเติบโต และวิถีการพัฒนาเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบต่อความเป็นจริงทางสังคม-เศรษฐกิจและวัฒนธรรมในระดับฐานราก

ความคิดเห็น

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง