EP.9-C04 ประชุมวิชาการ มานุษยวิทยา 65 หัวข้อ Emerging Methodologies - วิธีวิทยาทะลุกรอบ

83 View | 21 พ.ย. 2565

0

เสวนา พิพิธภัณฑ์ทะลุฝา วิธีวิทยาทะลุกรอบ
เสวนาโดย

ปณิตา สระวาสี

ชีวสิทธิ์  บุณยเกียรติ

พิสุทธิลักษณ์ บุญโต

ดำเนินรายการโดย  ผศ.ดร.เทียมสูรย์  สิริศรีศักดิ์

พิพิธภัณฑ์เป็นสนามของสาขาวิชาการมานุษยวิทยาในตะวันตกมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 20 การจัดหาและการจัดแสดงวัตถุทางชาติพันธุ์ในพิพิธภัณฑ์ ล้วนเป็นเวทีที่เหล่านักวิชาการและนักมานุษยวิทยาด้านพิพิธภัณฑ์นำมาอภิปรายและศึกษา ด้วยการตั้งคำถามเกี่ยวกับความสัมพันธ์เชิงอำนาจระหว่างประเทศต้นทางกับเจ้าอาณานิคมในการจัดหาวัตถุ วาทกรรมที่กำกับการจัดแสดง หรือความเพิกเฉยต่อบทบาทของเจ้าของวัฒนธรรมอย่างไรก็ดีในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เกิดแนวคิดพิพิธภัณฑ์วิทยากระแสใหม่ที่หันมาสนใจเสียงเจ้าของวัฒนธรรม บทบาททางสังคมของพิพิธภัณฑ์ และสัมพันธภาพระหว่างชุมชน มรดกวัฒนธรรม และพิพิธภัณฑ์ วงสนทนานี้จะนำเสนอเรื่องราวที่ย้อนทวนกระบวนการสร้างความหมายและให้คุณค่ามรดกวัฒนธรรมของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น เจ้าของวัฒนธรรม และเครือข่ายภาคประชาสังคม ท่ามกลางบริบทที่แตกต่างในโลกสมัยใหม่

ความคิดเห็น

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง