EP.5-C03 ประชุมวิชาการ มานุษยวิทยา 65 หัวข้อ Emerging Methodologies - วิธีวิทยาทะลุกรอบ

68 View | 21 พ.ย. 2565

0

เสวนา More than Human Methodologies วิธีวิทยามากกว่ามนุษย์
เสวนาโดย

พนา กันธา

อ.สิทธิโชค ชาวไร่เงิน

ผศ.ดร.ชนกพร ชูติกมลธรรม

ดำเนินรายการโดย  ชัชชล อัจนากิตติ

สิ่งที่ดำรงอยู่ในโลก ประกอบด้วยสายพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตหลายชนิด และสิ่งที่ไม่มีชีวิตที่ดำรงอยู่ในสภาพแวดล้อมทางกายภาพ วัตถุและสิ่งมีชีวิตชนิดต่าง ๆ ล้วนมีความเชื่อมโยงต่อกันอย่างซับซ้อนในหลายรูปแบบ การทำความเข้าใจความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ จึงจำเป็นต้องมีวิธีการติดตาม ตรวจสอบ เฝ้าดู สังเกต คลุกคลีใกล้ชิด เพื่อทำความเข้าใจสิ่งมีชีวิตหลายชนิดที่อาศัยอยู่ร่วมกับมนุษย์และระบบนิเวศ ทั้งที่เป็นพืชและสัตว์ ซึ่งพึ่งพาอาศัยและสร้างความสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ ที่ซับซ้อน โดยไม่นำเอาความคิดของมนุษย์เป็นศูนย์กลาง แต่ชี้ให้เห็นสถานะผู้กระทำการ (Actor) ของสิ่งมีชีวิตเหล่านั้น วิธีวิทยาที่จะทำให้เข้าใจการดำรงอยู่ของสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นจำเป็นต้องก้าวข้ามระเบียบวิธีวิจัยแบบเดิมที่เคยใช้ศึกษามนุษย์ การศึกษาสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นอาจไม่มีภาษาเป็นเครื่องมือสื่อสาร แต่ใช้วิธีอื่นเพื่อศึกษาแบบแผนและคุณลักษณะของสิ่งมีชีวิตสายพันธุ์อื่น

ความคิดเห็น

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง