EP.23-B02 ประชุมวิชาการ มานุษยวิทยา 65 หัวข้อ Emerging Methodologies - วิธีวิทยาทะลุกรอบ

80 View | 22 พ.ย. 2565

0

เสวนา อนาคตมานุษยวิทยา มานุษยวิทยาแห่งอนาคต
เสวนาโดย

สรัช สินธุประมา

ดร.บุศรินทร์ เลิศชวลิตสกุล

รศ.ดร.พัชรินทร์ สิรสุนทร

ดำเนินรายการโดย  ดร.นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ

การศึกษาอนาคตเป็นเรื่องใหม่สำหรับนักมานุษยวิทยา เนื่องจากตามขนบวิธีวิทยาที่นักมานุษยวิทยาคุ้นเคยจะเป็นการศึกษาสังคมปัจจุบันหรือสืบค้นประวัติศาสตร์ความเป็นมาของมนุษย์ สำหรับโจทย์เรื่องสังคมในอนาคตยังเป็นเรื่องท้าทายในการศึกษาอยู่มาก อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสภาพสังคมปัจจุบันที่เต็มไปด้วยปัญหาที่ซับซ้อน สิ่งที่จะมองข้ามไม่ได้คือ สังคมและชีวิตในวันข้างหน้าที่มนุษย์กำลังจะเดินต่อไปล้วนเต็มไปด้วยสิ่งที่เป็นผลมาจากช่วงเวลาปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นความไม่เท่าเทียมทางสังคม การเสื่อมโทรมของสภาพแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การต่อสู้แย่งชิงทรัพยากรระหว่างประเทศมหาอำนาจกับประเทศที่ยากจน การพัฒนาแบบก้าวกระโดดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปัญหาและเรื่องใหม่ ๆ ที่พบในปัจจุบันล้วนบอกทิศทางสังคมและวิถีชีวิตที่จะเกิดขึ้นในอนาคต นักมานุษยวิทยาจึงควรแสวงหาวิธีการทำงานใหม่ ๆ เพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่กำลังเปลี่ยนแปลงและจะปรากฎขึ้นในช่วงเวลาข้างหน้า

ความคิดเห็น

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง