EP.18-A04 ประชุมวิชาการ มานุษยวิทยา 65 หัวข้อ Emerging Methodologies - วิธีวิทยาทะลุกรอบ

66 View | 22 พ.ย. 2565

0

เสวนา มานุษยวิทยาศาสนาและความเชื่อ
เสวนาโดย

ผศ.คมกฤช อุ่ยเต็กเค่ง

ดร.ณีรนุช แมลงภู่

สมัคร์ กอเซ็ม

ดำเนินรายการโดย  ดอกรัก พยัคศรี

ความเชื่อทางศาสนาในสังคมไทยปัจจุบัน มีการเชื่อมเข้าหากัน พุทธศาสนาดำรงอยู่ร่วมกับความเชื่อเรื่องผีและไสยศาสตร์ รวมถึงสัมพันธ์กับลัทธิพิธีกรรมของศาสนาอื่น มีความซับซ้อนจากประสบการณ์ของกลุ่มคนที่หลากหลาย ในหลายครั้งมีความขัดแย้งและความไม่ลงรอยกันเกิดขึ้น ความเชื่อซึ่งดำรงอยู่คู่กับการดำเนินชีวิตของมนุษย์มาตั้งแต่อดีต เป็นประสบการณ์เชิงจิตวิญญาณ อารมณ์ความรู้สึก ผัสสะ เป็นทั้งสิ่งที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้ มีมิติที่มองเห็นและมองไม่เห็น เป็นสภาวะที่สอนให้มนุษย์เห็นคุณค่าของชีวิตและการอยู่ร่วมกับคนอื่น ในขณะเดียวกันก็สร้างขอบเขตของความเป็นพวกเดียวกันและคนต่างพวกกัน มีกฎระเบียบแบบแผนและข้อบังคับที่ส่งผลต่อวิธีสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมและการปฏิบัติตัวในระดับบุคคล การศึกษาประสบการณ์ทางศาสนาและความเชื่อจึงต้องใช้เทคนิคและวิธีการที่หลากหลายให้เหมาะสมกับสถานการณ์ สภาพแวดล้อม พฤติกรรมของกลุ่มคน และวิธีปฏิบัติของแต่ละบุคคล

ความคิดเห็น

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง