EP.8-B04 ประชุมวิชาการ มานุษยวิทยา 65 หัวข้อ Emerging Methodologies - วิธีวิทยาทะลุกรอบ

76 View | 21 พ.ย. 2565

0

เสวนา วิธีวิทยาโรคระบาด
เสวนาโดย

ผศ.ดร.พฤกษ์ เถาถวิล

ผศ.ดร.ปาณิภา สุขสม

ดร.บุษบงก์ วิเศษพลชัย

ดำเนินรายการโดย  ดร.ปาณิภา สุขสม

สถานการณ์โรคระบาดที่เกิดขึ้นในสังคมมนุษย์มีผลต่อการทำงานภาคสนาม การลงพื้นที่ของนักวิจัย การพูดคุยสื่อสารกับผู้คน ท่ามกลางความเสี่ยงต่อการติดเชื้อจากโรคระบาด ทำให้นักวิจัยต้องระมัดระวังตัวในการเข้าไปคลุกคลีกับคนกลุ่มต่าง ๆ รวมทั้งต้องปรับวิธีการเก็บข้อมูลให้เหมาะสมกับสถานการณ์ นอกจากนั้น การทำงานวิจัยในช่วงโรคระบาด ความรู้สึกของนักวิจัยที่ต้องเข้าไปในพื้นที่เสี่ยง ความรู้สึกของชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่โรคระบาด การติดต่อสื่อสารจำเป็นต้องมีอุปกรณ์ป้องกันตัว นักวิจัยจำเป็นต้องปฏิบัติตัวตามกฎของการป้องกันโรคระบาดอย่างเคร่งครัด สิ่งเหล่านี้คือประสบการณ์ที่ไม่เป็นปกติที่ทำให้วิธีศึกษาชีวิตคนในช่วงโรคระบาดมิได้ราบรื่นแต่มีข้อจำกัดเกิดขึ้นตลอดเวลา ดังนั้น การเลือกวิธีที่เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์โรคระบาดจึงเป็นสิ่งที่น่าเรียนรู้และเป็นประสบการณ์ที่สามารถถ่ายทอดเป็นบทเรียนให้นักวิจัยคนอื่นได้เรียนรู้และนำไปประยุกต์ใช้เมื่อต้องทำวิจัยในสถานการณ์โรคระบาดที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

ความคิดเห็น

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง