EP.1 (12A0) | ประชุมวิชาการมานุษยวิทยา 66 หัวข้อ ชีวิตภาคสนาม (life,ethnographically!)

1.8K View | 17 ส.ค. 2566

4

(12A0) กล่าวต้อนรับและเปิดการประชุม

โดย ดร.นพ โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ ผู้อำนวยการศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

ชีวิตภาคสนามเป็นเวทีเพื่อการบอกเล่าเรื่องราวที่ถูกค้นพบในการทำงานภาคสนาม เรื่องราวของโลกกำลังเปลี่ยนแปลงและเรื่องราวที่เปลี่ยนแปลงโลก เรื่องราวชีวิตของสรรพสิ่งและเรื่องราวของสรรพชีวิตในโลกที่ประกอบขึ้นเป็น “ชีวิตภาคสนาม” ของเรา

การประชุมทางวิชาการมานุษยวิทยา 66 ชีวิตภาคสนาม หรือ Life, Ethnographically! ในปีนี้ จะนำเสนอให้เห็นว่ารูปแบบ ขั้นตอน วิธีการเก็บข้อมูล และการตรวจสอบสนามได้เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย จากในอดีตที่ใช้การเขียนบันทึก การสเก็ตภาพ มาถึงการใช้อุปกรณ์ เช่น กล้องถ่ายรูป กล้องวีดีโอ เครื่องบันทึกเสียง คอมพิวเตอร์ และแอพพลิเคชั่น รวมถึงการนำเสนอและถ่ายทอดเรื่องราวจากภาคสนามต่างมีรูปแบบที่หลากหลาย เช่น วรรณกรรม เรื่องสั้น งานศิลปะ สื่อผสมผสาน เป็นต้น นอกจากนั้น พื้นที่และสนามที่นักมานุษยวิทยาเข้าไปศึกษา มิได้มีเพียงพื้นที่กายภาพ หรือเป็นภูมิประเทศที่แตกต่างหลากหลายเท่านั้น แต่ยังมีพื้นที่ออนไลน์ สื่อสมัยใหม่ และพื้นที่เสมือนจริง (virtual space) ที่สร้างประสบการณ์ต่างไปจากเดิม วิธีการทำงานภาคสนามในพื้นที่ที่แตกต่างกันนี้ล้วนอาศัยเทคนิค ขั้นตอน วิธีปฏิบัติที่ไม่เหมือนกัน รวมถึงประเด็นที่ศึกษามีความซับซ้อนและเชื่อมโยงกันตั้งแต่ระดับบุคคลไปจนถึงระบอบอำนาจที่มีอิทธิพลข้ามเขตแดนของรัฐ ข้ามภูมิภาค การทำงานภาคสนามจึงเคลื่อนย้ายไปตามสถานการณ์ และเกี่ยวข้องกับวิธีจัดการกับความสัมพันธ์ของมนุษย์และสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์ที่เคลื่อนตัวอยู่ตลอดเวลา ฉะนั้น นักมานุษยวิทยาต้องตระหนักถึงเงื่อนไข ความไม่แน่นอน ข้อจำกัด ความยาก ความท้าทายของพื้นที่และสนามที่ตนเองเข้าไปศึกษาและใช้ชีวิตอยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร จัดการประชุมวิชาการมานุษยวิทยาประจำปี 2566 หัวข้อ “ชีวิตภาคสนาม” เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิชาการ นักวิจัย และนักศึกษาอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิด ความเข้าใจ ความรู้สึก และประสบการณ์ของการทำงานภาคสนามที่แตกต่างหลากหลายและไม่หยุดนิ่ง  ซึ่งจะช่วยให้เห็นความสัมพันธ์ที่นักมานุษยวิทยาปฏิบัติตัวในฐานะเป็นผู้ศึกษา ผู้ต่อรอง ผู้เรียนรู้ชีวิตคนอื่น ผู้เดินทาง ผู้สื่อสารความรู้ และผู้เห็นคุณค่าของสิ่งต่าง ๆ อย่างไม่รู้จบ

วันที่ 12 กรกฎาคม 2566 เวลา 9.00-9.15 น. ณ หอประชุม ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

โดย ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

ความคิดเห็น

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง