EP.19 (13D2) | ประชุมวิชาการมานุษยวิทยา 66 หัวข้อ ชีวิตภาคสนาม (life,ethnographically!)

350 View | 17 ส.ค. 2566

0

(13D2) เสวนาหัวข้อ งานสนามในวรรณกรรม 

โดย

สุพัตรา กิจวิสาละ

ปิยนันท์ จินา

พลอยสิรินทร์ แสงมณี

สรพจน์ เสวนคุณากร

ดำเนินรายการ ชัชชล อัจนากิตติ

วันที่ 13 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.15-12.00 น. ณ ห้องมัลติมีเดีย ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

โดย ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

ความคิดเห็น

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง