EP.7 (12A3) | ประชุมวิชาการมานุษยวิทยา 66 หัวข้อ ชีวิตภาคสนาม (life,ethnographically!)

356 View | 17 ส.ค. 2566

1

(12A3) เสวนาหัวข้อ ภาคสนามในประเด็นความยากจน 

โดย

รศ.ดร.กนกวรรณ มะโนรมย์ / วิธีวิทยาการศึกษากลุ่มผู้เปราะบางและความยากจนในสังคมไทย

ผศ.ดร.ฐานิดา บุญวรรโณ / ความร่วมรู้สึก (Empathy) ของนักมานุษยวิทยาในการศึกษาผู้เปราะบางและความยากจน

อ.ธวัช มณีผ่อง / สถานะและการดิ้นรนของคนจนและคนเปราะบางภายใต้นโยบายรัฐที่ไม่เป็นธรรม

ผศ.ดร.ปิ่นวดี ศรีสุพรรณ / มายาคติว่าด้วยความจน สนามทาให้เห็นมากกว่าที่เป็น

อ.กิติมา ขุนทอง / นักมานุษยวิทยากับการสืบสาวอารมณ์ความรู้สึก ว่าด้วย “ความทุกข์ทน” (Suffering) –“ความจน” (Poverty) ของผู้หญิงในการต่อสู้คัดค้านเหมืองแร่หินอุตสาหกรรม

ผศ.ดร.อลิสา หาสาเมาะ / ‘เลือกที่จะเห็น เลือกที่จะช่วย’: บทบาทของนักสังคมวิทยาในการศึกษาภาคสนามความยากจนข้ามรุ่น

ดำนินรายการ รศ.ดร.กนกวรรณ มะโนรมย์

วันที่ 12 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้องหอประชุม ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

โดย ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

ความคิดเห็น

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง