EP.5 (12C2) | ประชุมวิชาการมานุษยวิทยา 66 หัวข้อ ชีวิตภาคสนาม (life,ethnographically!)

378 View | 17 ส.ค. 2566

2

(12C2) เสวนาหัวข้อ ชาติพันธุ์วรรณนาการติดตาม  ในการศึกษาความทรงจำและเรื่องเล่า  ในภาคสนามข้ามพรมแดน 

โดย 

อ.กฤษณะ โชติสุทธิ์ / ภาคสนามว่าด้วยการศึกษาความทรงจาจากปฏิบัติการ ช่วงชิงพื้นที่และทรัพยากร

อ.ดร.บุศรินทร์ เลิศชวลิตสกุล / เรื่องเล่าที่หลากหลาย: ประวัติศาสตร์ เรื่องแต่ง สถานที่และวัตถุ สู่ปฏิบัติการสร้างความทรงจาจากเบื้องล่าง

รศ.ดร.อัจฉริยา ชูวงศ์เลิศ / การศึกษาเรื่องเล่าชาติพันธุ์ด้วยชาติพันธุ์วรรณนาการติดตาม การศึกษาเอกสารโบราณ และพิธีกรรมในภาคสนามข้ามพรมแดนรัฐชาติ ชาติพันธุ์ ภาษาและวัฒนธรรม

ผศ.กุลธิดา ศรีวิเชียร / การศึกษาเรื่องเล่าของผู้หญิงขายไข่ด้วยวิธีการเชิง netnography

ดำเนินรายการ อ.ดร.ชัยพงษ์ สาเนียง

วันที่ 12 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.30-12.00 น. ณ ห้องประชุม 402 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

โดย ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

ความคิดเห็น

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง