EP.22 (13C3) | ประชุมวิชาการมานุษยวิทยา 66 หัวข้อ ชีวิตภาคสนาม (life,ethnographically!)

355 View | 17 ส.ค. 2566

0

(13C3) เสวนาหัวข้อ พื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์: สนาม ของปฏิบัติการทางมานุษยวิทยา  สู่การกำหนดนโยบายสาธารณะ 

โดย 

นายอภินันท์ ธรรมเสนา / ที่มาและความสาคัญของพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์

ผศ.ดร.สุวิชาน พัฒนาไพรวัลย์ / ประสบการณ์ในสนามพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ (การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงาน องค์กร และชุมชนชาติพันธุ์)

รศ.ดร.ประภาส ปิ่นตบแต่ง / จากปฏิบัติการในสนามสู่การกาหนดนโยบายสาธารณะ: ข้อคิดทฤษฎีทางมานุษยวิทยา

ดำเนินรายการ ดร.เจษฎา เนตะวงศ์

วันที่ 13 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้องประชุม 402 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

โดย ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

ความคิดเห็น

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง