EP.4 (12B2) | ประชุมวิชาการมานุษยวิทยา 66 หัวข้อ ชีวิตภาคสนาม (life,ethnographically!)

395 View | 17 ส.ค. 2566

4

(12B2) เสวนาหัวข้อ งานภาคสนาม: ความเชื่อและสิ่งเหนือธรรมชาติ 

โดย

รศ.ดร.เอกรินทร์ พึ่งประชา / “ผี”: ปฏิบัติการทางสังคมในความขัดแย้งของชุมชนและการทางานภาคสนามมานุษยวิทยา

ผศ.ดร.ปรารถนา จันทรุพันธ์ / สภาวะ “ในระหว่าง”: สนามทางพิธีกรรมกับการสะท้อนย้อนคิดของนักมานุษยวิทยา

อ.ดร.นัฐวุฒิ สิงห์กุล / ผี วิญญาณและสิ่งเหนือธรรมชาติ: พื้นที่ของการปะทะและการต่อรองของอานาจระหว่างชาวบ้านกับนักมานุษยวิทยาในสนาม

อ.ดร.ณีรนุช แมลงภู่ / หน้าตาไม่มีศรัทธา: จุดเปลี่ยนเชิงภววิทยาและประสบการณ์ชาติพันธุ์วรรณนาศาสนา

ดำเนินรายการ ผศ.ดร.แพร ศิริศักดิ์ดำเกิง

วันที่ 12 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.30-12.00 น. ณ ห้องประชุม 601 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

โดย ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

ความคิดเห็น

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง