EP.6 (12D2) | ประชุมวิชาการมานุษยวิทยา 66 หัวข้อ ชีวิตภาคสนาม (life,ethnographically!)

373 View | 17 ส.ค. 2566

2

(12D2) เสวนาหัวข้อ งานสนามจากภาพถ่าย 

โดย 

วรุตม์ พงศ์พิพัฒน์

ชุตินันท์ มาลาธรรม

สาธิตา ธาราทิศ

จารุวรรณ ด้วงคาจันทร์

ดำเนินรายการ ธนพล เลิศเกียรติดารงค์

วันที่ 12 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.30-12.00 น. ณ ห้องมัลติมีเดีย ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

โดย ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

ความคิดเห็น

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง