EP.21 (13B3) | ประชุมวิชาการมานุษยวิทยา 66 หัวข้อ ชีวิตภาคสนาม (life,ethnographically!)

328 View | 17 ส.ค. 2566

0

(13B3) เสวนาหัวข้อ ศาสนาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์    

โดย

ผศ.ดร.ประกีรติ สัตสุต / ใต้ร่มกาสาวพัสตร์

อ.ดร.คัคณางค์ ยาวะประภาษ / งานภาคสนามกับภิกษุณีไทยและผู้ศรัทธา

ผศ.ดร.อัมพร หมาดเด็น / ความเป็นส่วนเสี้ยว: สนามนักวิจัยหญิงมุสลิม

ดำเนินรายการ อ.ดร.คัคณางค์ ยาวะประภาษ

วันที่ 13 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้องประชุม 601 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

โดย ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

ความคิดเห็น

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง