EP.8 (12B3) | ประชุมวิชาการมานุษยวิทยา 66 หัวข้อ ชีวิตภาคสนาม (life,ethnographically!)

391 View | 17 ส.ค. 2566

3

(12B3) เสวนาหัวข้อ วัฒนธรรมชาติพันธุ์ในงานภาคสนาม 

โดย

ผศ.ดร.ประสิทธิ์ ลีปรีชา / งานวิจัยภาคสนามท่ามกลางการติดตามของสหาย

อ.ดร.พุทธิดา กิจดาเนิน / อาหารกับการสร้างความสัมพันธ์ในภาคสนาม

นวพร สุนันท์ลิกานนท์ / เล่าเรื่องเหล้าในงานภาคสนาม

อุไร ยังชีพสุจริต / ต้องละเว้นการมีเพศสัมพันธ์ในการเข้าร่วมพิธีกรรม

ดำเนินรายการ ผศ.ดร.ประสิทธิ์ ลีปรีชา

วันที่ 12 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้องห้องประชุม 601 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

โดย ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

ความคิดเห็น

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง