EP.3 (12A2) | ประชุมวิชาการมานุษยวิทยา 66 หัวข้อ ชีวิตภาคสนาม (life,ethnographically!)

403 View | 17 ส.ค. 2566

2

(12A2) เสวนาหัวข้อ งานภาคสนาม ตามรอยมานุษยวิทยา ของ ชาร์ล เอฟ คายส์

โดย 

รศ.ดร.วสันต์ ปัญญาแก้ว / ตามรอยมานุษยวิทยาศาสนา ผ่านงานภาคสนามของชาร์ล คายส์ ที่มหาสารคามและแม่สะเรียง

ศ.ดร.ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี / สนามในประวัติศาสตร์: นักมานุษยวิทยาอเมริกันกับภูมิภาคอีสานในห้วงเวลาแห่งสงครามเย็น

ดร.แก้วตา จันทรานุสรณ์ / งานภาคสนามของชาร์ล คายส์ ที่มหาสารคาม

ดำเนินรายการ รศ.ดร.วสันต์ ปัญญาแก้ว และ อ.ดร.เบญจพร ดีขุนทด

วันที่ 12 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.30-12.00 น. ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

โดย ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

ความคิดเห็น

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง