จังหวะแห่งข้าวไร่

415 View | 28 ส.ค. 2566

5

ชื่อผลงาน จังหวะแห่งข้าวไร่ 

เกษมสันต์ พรหมสุภา

ไร่ข้าวของชาวกะเหรี่ยงนำพามาซึ่งสรรพเสียง ทั้ง การนวดรวงข้าว การตำข้าว การฝัดแกลบข้าว ไปจนถึงจังหวะของเสียงหั่น สับ ทอดจากในครัว เป็นจังหวะที่เกิดขึ้นอย่างซ้ำๆ สั้นๆ ยาวๆ ในรอบปี เพราะเป็นกิจกรรมการหาอยู่หากินของแต่ละชุมชน ที่เน้นการพึ่งพิงทรัพยากรและความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติเป็นหลัก นำมาซึ่งความอิ่มหนำสำราญ การร้อง การละเล่น เป็นความรื่นเริง ที่จะวนลูป (Loop) ไปสู่ฤดูกาลถัดไป

โครงการ Life and Sound: เสียงภาคสนาม

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ Life and Sound: เสียงภาคสนาม การศึกษาเสียงในเชิงสังคมและวัฒนธรรมจุดเริ่มต้นของการค้นหาเสียงภาคสนาม คือการเปิดหู และเปิดใจ โดยไม่มองว่าเสียงจำเป็นต้องฟังเสนาะหูทุกครั้งไป เสียงจี่ของเหล็กในงานก่อสร้าง เสียงรถบรรทุกเร่งเครื่อง เสียงคนทะเลาะกัน เสียงนกร้อง เสียงต่าง ๆ เหล่านี้คือความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาหนึ่ง ซึ่งสามารถนำไปศึกษา หรือใช้เป็นข้อมูลเพื่อการศึกษาต่อได้ โดยแนวคิดนี้ได้นำมาเป็นแนวทางการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ Life and Sound: เสียงภาคสนาม การศึกษาเสียงในเชิงสังคมและวัฒนธรรมให้กับผู้สนใจ โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจด้านวิธีวิทยาและชาติพันธุ์นิพนธ์ของเสียง และเพื่อสร้างพื้นที่และสนับสนุนการเรียนรู้ผ่านการทำงานภาคสนามจริง รวมถึงเพื่อสร้างเครือข่ายนักวิชาการ นักสร้างสรรค์ที่สนใจศึกษาเสียงทางมานุษยวิทยา

วันที่ 30 เม.ย. 2566 - 1 พ.ค. 2566

โดย ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

ความคิดเห็น

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง