ต้นทางของเสียง – ปลายทางของผ้า

276 View | 28 ส.ค. 2566

1

ชื่อผลงาน ต้นทางของเสียง – ปลายทางของผ้า 

อวิกา สมัครสมาน

ผลงานชิ้นนี้เป็นการสำรวจความเชื่อมโยงของอุปกรณ์การทอผ้ากับช่างทอผ้า และบริบทแวดล้อมโดยรอบ  โดยใช้ ‘เสียง’ เป็นเครื่องมือบันทึกการสังเกตการณ์ เพื่อแสดงมิติก่อนการเกิดผ้า เช่น เสียงของกี่ที่ทอต่างเทคนิค  สรีระผู้ทอที่สัมพันธ์กับกี่ กิจวัตรของผู้ทอ ตำแหน่งที่ตั้งของกี่ โดยมุ่งเน้นไปที่กรณีศึกษากลุ่มทอผ้าต่อต้านเหมืองแร่ทองคำบ้านนาหนองบง ต.เขาหลวง อ.วังสะพุง จ.เลย

โครงการ Life and Sound: เสียงภาคสนาม

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ Life and Sound: เสียงภาคสนาม การศึกษาเสียงในเชิงสังคมและวัฒนธรรมจุดเริ่มต้นของการค้นหาเสียงภาคสนาม คือการเปิดหู และเปิดใจ โดยไม่มองว่าเสียงจำเป็นต้องฟังเสนาะหูทุกครั้งไป เสียงจี่ของเหล็กในงานก่อสร้าง เสียงรถบรรทุกเร่งเครื่อง เสียงคนทะเลาะกัน เสียงนกร้อง เสียงต่าง ๆ เหล่านี้คือความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาหนึ่ง ซึ่งสามารถนำไปศึกษา หรือใช้เป็นข้อมูลเพื่อการศึกษาต่อได้ โดยแนวคิดนี้ได้นำมาเป็นแนวทางการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ Life and Sound: เสียงภาคสนาม การศึกษาเสียงในเชิงสังคมและวัฒนธรรมให้กับผู้สนใจ โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจด้านวิธีวิทยาและชาติพันธุ์นิพนธ์ของเสียง และเพื่อสร้างพื้นที่และสนับสนุนการเรียนรู้ผ่านการทำงานภาคสนามจริง รวมถึงเพื่อสร้างเครือข่ายนักวิชาการ นักสร้างสรรค์ที่สนใจศึกษาเสียงทางมานุษยวิทยา

วันที่ 30 เม.ย. 2566 - 1 พ.ค. 2566

โดย ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

ความคิดเห็น

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง