Posthuman Anthropology Series EP.12 | อาหารและสิ่งแวดล้อม: วิธีคิดและปฏิสัมพันธ์ในปฐมบทของระบบผลิตอาหาร

116 View | 23 พ.ย. 2565

1

Posthuman Anthropology Series หัวข้อ "อาหารและสิ่งแวดล้อม: วิธีคิดและปฏิสัมพันธ์ในปฐมบทของระบบผลิตอาหาร"

การบรรยายครั้งนี้จะกล่าวถึงการผลิตอาหารของมนุษย์มีสิ่งสำคัญคือลักษณะภูมิอากาศ ภูมิประเทศ ระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม ซึ่งล้วนเป็นสิ่งที่มิใช่มนุษย์ ในการสร้างอาหารของมนุษย์จึงมีผู้กระทำการหลากหลายไม่ว่าจะเป็นดิน น้ำ อุณหภูมิ แร่ธาตุ แมลง พืช แสงแดด ความชื้น กระแสลม สิ่งต่างๆ เหล่านี้เป็นทั้งสิ่งที่มนุษย์ควบคุมได้และควบคุมไม่ได้ ในกระบวนการผลิตอาหารจึงจำเป็นต้องเข้าใจผู้กระทำการในหลายลักษณะ โดยเฉพาะเงื่อนไขทางธรรมชาติที่ทำให้พืชและสัตว์ออกผลผลิตและแพร่พันธุ์ หากสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศไม่เอื้อให้เกิดการผลิตอาหาร มนุษย์อาจเผชิญกับความเสี่ยงหลายประการ

วิทยากร

รองศาสตราจารย์ ดร.เอกรินทร์ พึ่งประชา คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

ผู้ดำเนินรายการ

ดร.นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและส่งเสริมวิชาการ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร

วันพุธที่ 21 กันยายน 2565

เวลา 13.00-15.00 น.

ความคิดเห็น

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง