Posthuman anthropology series EP.1 | ความงาม ความเชื่อ ความหมายในเครื่องประดับ: จากยุคโบราณสู่สังคมดิจิทัล

111 View | 23 พ.ย. 2565

1

Posthuman anthropology series EP.1 | ความงาม ความเชื่อ ความหมายในเครื่องประดับ: จากยุคโบราณสู่สังคมดิจิทัล

 

ประเด็นสำคัญในการบรรยาย

1. กำเนิด วิวัฒนาการ บทบาท และความสำคัญของเครื่องประดับในสังคมมนุษย์ นับตั้งแต่ยุคแรกเริ่มหรือยุคหินเก่าถึงยุคสมัยที่มีสังคมชุมชนอยู่กันถาวรและหนาแน่นเป็นหมู่บ้าน
2. นำเสนอหลักฐานโบราณคดีเกี่ยวกับเครื่องประดับประเภทต่าง ๆ จากหลายพื้นที่ทั่วโลก

    2.1 ประเภท/รูปแบบ

    2.2 วัสดุ เทคนิคการผลิต นวัตกรรมเชิงศิลปะ

    2.3 ความหมายที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังความงามและการออกแบบ
3. เครื่องประดับจากอดีตได้รับการสืบทอด พัฒนา และสร้างสรรค์มาจนถึงยุคดิจิทัลอย่างไร

 

วิทยากร รศ.ดร. ธนิก เลิศชาญฤทธิ์ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

ดำเนินรายการโดย ดร.นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยและพัฒนา ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

วันพุธที่ 20 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00-15.00 น.

ความคิดเห็น

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง