บรรยายวิชาการออนไลน์ ชุด อคติในสังคมไทย หัวข้อ อคติที่เกิดจากอัตลักษณ์ของบุคคล

2.1K View | 12 พ.ค. 2566

1

บรรยายวิชาการออนไลน์ ชุด "อคติในสังคมไทย" หัวข้อ "อคติที่เกิดจากอัตลักษณ์ของบุคคล" 

พลวัตสังคมไทยกับอคติต่อคนข้ามเพศและคนรักเพศเดียวกัน โดย ดร.นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ 

เด็กสมัยนี้ กับ มนุษย์ป้า / ลุง : มายาคติกับความสัมพันธ์ระหว่างวัยในสังคมไทย โดย ผศ.ดร.แพร ศิริศักดิ์ดำเกิง และ อ.จักรี โพธิมณี 

 การบูลลี่ในโรงเรียน : การคลี่คลายของนโยบายรัฐกับภาพสะท้อนอคติต่อความเป็นอื่นในสังคมไทย โดย ดร.ธีรศักดิ์ สุขสันติกมล

ความคิดเห็น

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง