บรรยายวิชาการออนไลน์ ชุด อคติในสังคมไทย หัวข้อ อคติที่เกิดจากความต่างทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิต

484 View | 12 พ.ค. 2566

2

บรรยายวิชาการออนไลน์ ชุด "อคติในสังคมไทย" หัวข้อ "อคติที่เกิดจากความต่างทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิต" 

อคติทางชาติพันธุ์ในสังคมไทย โดย ผศ.ดร.มุกดาวรรณ ศักดิ์บุญ  

การประกอบสร้างอคติและการลดทอนอคติที่มีต่อ “ผู้ไร้ที่อยู่อาศัย” โดย ผศ.ดร.บุญเลิศ วิเศษปรีชา

อคติแบบเมือง-ชนบทในอนาคตแห่งการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดย ผศ.ดร.ฐานิดา บุญวรรโณ 

การสำรวจภาพรวมของสถานการณ์ปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับอคติในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ และกลุ่มแรงงานชาติพันธุ์ในชุมชนพหุวัฒนธรรมของจังหวัดนครพนม โดย ดร.ปุณณฑรีย์ เจียวิริยบุญญา

ความคิดเห็น

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง