FIELDWORK STORY SERIES EP.1 | หัวข้อ ผีในสนาม : ดิ่งจม ล่องลอย และการสิงสู่ไปยังโลกอื่น

505 View | 05 ต.ค. 2566

4

การบรรยายครั้งนี้ เป็นการบอกเล่าประการณ์สนามของศรยุทธ เอี่ยมเอื้อยุทร นักวิจัย ตลอดระยะเวลาประมาณ 18 เดือน ณ ใจกลางเมืองหลวงของประเทศมาเลเซีย ศรยุทธมีความสนใจในด้านมานุษยวิทยาผัสสะ สื่อ เทคโนโลยี และการทัศนา โดยให้ความสำคัญกับความเคลื่อนไหวในชีวิตของคนตามิลในมาเลเซีย ระหว่างการเก็บข้อมูล เขาได้เผชิญหน้ากับเหตุการณ์และสถานการณ์ที่อธิบายได้ยากด้วยกรอบคิด ทว่า ประสบการณ์เหล่านั้นได้นำทางเขาไปสู่โลกอีกใบที่มิอาจเห็นด้วยดวงตา และเป็นโลกที่ซ้อนทับอยู่ในชีวิตทางสังคมของผู้คนที่นั่น

บรรยายโดย อาจารย์ศรยุทธ เอี่ยมเอื้อยุทธ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ดำเนินรายการ ดร.นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและส่งเสริมวิชาการ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร


วันพุธที่ 19 ตุลาคม 2565 
เวลา 13.00-15.00 น.

โดย ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

ความคิดเห็น

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง