EP.1 | วันชนเผ่าพื้นเมืองโลกและวันชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2566 พลังเยาวชนชนเผ่าพื้นเมือง ร่วมสร้างสรรค์สังคมสู่การเปลี่ยนแปลง

138 View | 21 ส.ค. 2566

1

เสวนาสรุปสาระสำคัญสมัชชาระดับชาติว่าด้วยสภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7 ปี 2566 

โดย

 ไวยิ่ง ทองบือ กรรมการบริหารกิจการสภาา รุ่นที่ 2

เกรียงไกร ชีช่วง ประธานสภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย(สชพ.)

 สุนี ไชยรส ผู้อาวุโสสภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย(สชพ.)

 คำอิ่ง ลุงแสง คณะกรรมการบริหารกิจการสภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย สัดส่วนเยาวชน

วันที่ 8 สิงหาคม 2566 ณ หอประชุม ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

โดย ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

ความคิดเห็น

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง