EP.3 | วันชนเผ่าพื้นเมืองโลกและวันชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2566 พลังเยาวชนชนเผ่าพื้นเมือง ร่วมสร้างสรรค์สังคมสู่การเปลี่ยนแปลง

45 View | 21 ส.ค. 2566

1

เวทีเสวนาสาธารณะ เดินหน้าต่อ…คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์

โดย

อภินันท์ ธรรมเสนา ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

ปรีดา คงแป้น (กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ)

ตรี บุญเจือ (ผอ.สำนักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม กสทช.)

มรรค ศรีขาว (หัวหน้ากลุ่มพัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง)สุรพงษ์ กองจันทึก (กรรมกำกับทิศ กลุ่มประชากรเฉพาะ สสส.)

รังสิมา ไอราวัณวัฒน์ (ผอ.ประจำประเทศไทย องค์การแพลน อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย)

มานพ คีรีภูวดล (สส. สัดส่วนชาติพันธุ์ พรรคก้าวไกล)

สุวิชาน พัฒนาไพรวัลย์ (ผู้แทนชนเผ่าพื้นเมือง)

อรชพร นิมิตกุลพร (ผู้จัดการโครงการ - SDG Localization)

ดำเนินรายการโดย บุศย์สิรินทร์ ยิ่งเกียรติกุล

วันที่ 9 สิงหาคม 2566 ณ หอประชุม ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

โดย ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

ความคิดเห็น

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง