EP.2 | ประชุมวิชาการ ท่องไปบนดวงดาว ก้าวลงบนดวงจันทร์: ประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์ในสังคมไทย

116 View | 21 พ.ย. 2565

3

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยนเรศวร สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช) และหน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค) เชิญร่วมงานประชุมวิชาการเพื่อเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะ 

โครงการวิจัย เรื่อง "ท่องไปบนดวงดาว ก้าวลงบนดวงจันทร์: ประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์ในสังคมไทย"

วันที่ 19 - 20 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 - 17.00 น. ณ หอประชุม ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

EP.2

- ปาฐกถา "สถานการณ์ปัจจุบันและภาพอนาคตของวิทยาศาสตร์ในสังคมไทย"

โดย ศ.ดร.โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์ ภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

- "แถลงการณ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติของสยามสมาคม"

นำเสนอโดย อ.ชนิดา พรหมพยัคฆ์ ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ร่วมสนทนาโดย ดร.คริส เบเกอร์ บรรณาธิการกิตติมศักดิ์ The Journal of the Siam Society

 

- "สัตวาภิธาร: ว่าด้วยการจัดจำแนกประเภทสัตว์ในสยาม"

นำเสนอโดย พีรณัฐ เปี่ยมศักดิ์สันติ นิสิตปริญญาโท ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ร่วมสนทนาโดย รศ.ดร.เก่งกิจ กิติเรียงลาภ ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

- "พรรณพฤกษา: ว่าด้วยความรู้เรื่องพืชในสังคมสยาม"

นำเสนอโดย อ.ทิวาพร ใจก้อน ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ร่วมสนทนาโดย รศ.ดร.เก่งกิจ กิติเรียงลาภ ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ความคิดเห็น

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง