EP.1 | ประชุมวิชาการ ท่องไปบนดวงดาว ก้าวลงบนดวงจันทร์: ประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์ในสังคมไทย

91 View | 21 พ.ย. 2565

3

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยนเรศวร สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช) และหน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค) เชิญร่วมงานประชุมวิชาการเพื่อเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะ

โครงการวิจัย เรื่อง "ท่องไปบนดวงดาว ก้าวลงบนดวงจันทร์: ประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์ในสังคมไทย"

วันที่ 19 - 20 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 - 17.00 น. ณ หอประชุม ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

 

EP.1 

- ดร.นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ ผู้อำนวยการศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร กล่าวเปิดงาน

 

- "แสงสว่างในความมืด: จดหมายเหตุทางแพทย์ของแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย"

   นำเสนอโดย อ.สุวัสดี โภชน์พันธุ์ ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

   ร่วมสนทนาโดย รศ.ดร.นิภาพร รัชตพัฒนากุล ภาควิชาประวัติศาสตร์ ปรัชญาและวรรณคดีอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

- "ภูมิวิทยา: ความรู้ว่าด้วยโลกภูมิสัณฐาน ดิน หิน และแร่ในสังคมไทย"

    นำเสนอโดย กฤชกร กอกเผือก นักวิจัยอิสระ

    ร่วมสนทนาโดย รศ.ดร.ภิญญพันธุ์ พจนะลาวัณย์ สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

 

 - "วิทยาศาสตร์ของกองทัพบกสยาม: กรณีศึกษาวารสารยุทธโกษ กับ เสวนาศึกษาและแผ่วิทยาศาสตร์"

     นำเสนอโดย สถาปนา เชิงจอหอ นิสิตปริญญาเอก ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

     ร่วมสนทนาโดย ดร.ธิบดี บัวคำศรี ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

- "วารสารนาวิกศาสตร์ กับความรู้วิทยาศาสตร์ในกองทัพเรือสยาม พ.ศ. 2460-2560"

     นำเสนอโดย พรนภา ทัดดอกไม้ นิสิตปริญญาโท ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

     ร่วมสนทนาโดย ดร.ตามไท ดิลกวิทยรัตน์ ภาควิชาประวัติศาสตร์ ปรัชญาและวรรณคดีอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ความคิดเห็น

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง