EP.4 | ประชุมวิชาการ ท่องไปบนดวงดาว ก้าวลงบนดวงจันทร์: ประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์ในสังคมไทย

141 View | 21 พ.ย. 2565

3

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยนเรศวร สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช) และหน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค) เชิญร่วมงานประชุมวิชาการเพื่อเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะ

โครงการวิจัย เรื่อง "ท่องไปบนดวงดาว ก้าวลงบนดวงจันทร์: ประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์ในสังคมไทย"

วันที่ 19 - 20 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 - 17.00 น. ณ หอประชุม ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

 

EP.4

- "สำนักวิทยาศาสตร์แห่งราชบัณฑิตยสภากับการสร้างองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในสยาม"

นำเสนอโดย อ.ดารุณี สมศรี ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ร่วมสนทนาโดย รศ.ดร.ภิญญพันธุ์ พจนะลาวัณย์ สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

 

- "วารสารวิทยาศาสตร์: การทำให้วิทยาศาสตร์บริสุทธิ์เป็นวิชาชีพในประเทศไทยยุคสงครามเย็น"

นำเสนอโดย สิกขา สองคำชุม นิสิตปริญญาเอก คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ร่วมสนทนาโดย ผศ.ดร.วิลลา วิลัยทอง ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

- เสวนา "ประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์ในสังคมไทย"

โดย รศ.ฉลอง สุนทราวาณิชย์ นักวิชาการอิสระ

ดร.นำชัย ชีววิวรรธน์ ผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์สื่อและผลิตภัณฑ์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช)

ผศ.ศุภวิทย์ ถาวรบุตร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ดำเนินรายการ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีศักดิ์  เผือกสม คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ความคิดเห็น

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง