×
วีดีโอ

Download File :     

เล่าสู่กันฟังเรื่องหนังสือ ครั้งที่ 34

เล่าสู่กันฟังเรื่องหนังสือ ครั้งที่ 34

Filetype : VDO Date : วันที่ 3 มีนาคม 2563 l Contributors : ดร.กรรณิการ์ สุธีรัตนาภิรมย์, นางสาวกษมา เกาไศยานนท์, นางสาว จิรชฎา ตรีภาณุวรรณ, นายนัทกฤษ ยอดราช | Creator : พัชรีวรรณ เบ้าดี : Editor | Coverage : ห้องประชุม 601 ชั้น 6 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธณ (องค์การมหาชน) | Viewer : 359 views

Video Caption :

กิจกรรมเล่าสู่กันฟังเรื่องหนังสือ ครั้งที่ 34
หัวข้อ “โบราณคดีเมือง โบราณคดีกรุงเทพมหานคร”

วิทยากร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ สุธีรัตนาภิรมย์ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
นางสาวกษมา เกาไศยานนท์
นางสาว จิรชฎา ตรีภาณุวรรณ

ดำเนินการสนทนา
นายนัทกฤษ ยอดราช ผู้ช่วยนักวิจัย
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563
ณ ห้องประชุม 601 ชั้น 6 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธณ (องค์การมหาชน)