×
วีดีโอ

Download File :     

ห้องสมุดกับการใช้ประโยชน์ในเชิงสร้างสรรค์

ห้องสมุดกับการใช้ประโยชน์ในเชิงสร้างสรรค์

Filetype : VDO Date : วันที่ 24 ตุลาคม 2562 l Contributors : นายวรเทพ อรรคบุตร, ดร.สิโรตม์ ภินนท์รัชต์ธร, นายประพันธ์ แจ้งกิจชัย, นายณฤทธิ์ จันทนวรรณ, นางสาวณัฐธนินทร์ ศุภรสิงห์, นายอนันต์ สมมูล | Creator : พัชรีวรรณ เบ้าดี : Editor | Coverage : ห้องเอนกประสงค์ ชั้น 5 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) | Viewer : 313 views

Video Caption :

กิจกรรมการสนทนาเรื่อง
“ห้องสมุดกับการใช้ประโยชน์ในเชิงสร้างสรรค์”


ผู้ร่วมสนทนา
นายวรเทพ อรรคบุตร
ดร.สิโรตม์ ภินนท์รัชต์ธร
นายประพันธ์ แจ้งกิจชัย
นายณฤทธิ์ จันทนวรรณ
นางสาวณัฐธนินทร์ ศุภรสิงห์

ดำเนินการสนทนา โดย นายอนันต์ สมมูล

วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562
ณ ห้องเอนกประสงค์ ชั้น 5 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)