ความฝันของชาวมอแกลน

3 นาที | 45 View | 05 ก.ย. 2566

0

สารคดีสั้นเรื่อง ความฝันของชาวมอแกลน

โดย จุฑามาส เรืองนุ่น เยาวชนบ้านทุ่งหว้า จ.พังงา

สารคดีสั้นเรื่อง ความฝันของชาวมอแกลน 

โครงการผลิตสื่อและรณรงค์ “พลังเยาวชนชนเผ่าพื้นเมือง ร่วมสร้างสรรค์สังคมสู่การเปลี่ยนแปลง”

ส่วนหนึ่งของการสื่อสารความเข้าใจอันดีต่อกลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมือง ภายใต้แนวคิด “พลังเยาวชนชนเผ่าพื้นเมืองร่วมสร้างสรรค์สังคมสู่การเปลี่ยนแปลง” โดยมีเป้าหมายเปิดพื้นที่ให้เสียงของเยาวชนชนเผ่าพื้นเมืองจากภูมิภาคต่าง ๆ ได้บอกเล่าถึงบริบทและสถานการณ์ปัญหาในประเด็นเด็กและเยาวชน และการที่เยาวชนชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมืองได้สร้างรูปธรรมการขับเคลื่อนสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีให้กับสังคมบนฐาน ภูมิปัญญา 

ความคิดเห็น

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง