EP.5 | SAC BOOK REVIEW | หนังสือ ชวนถก ชาติและชาติพันธุ์ (ข้อถกเถียงว่าด้วย “ชาติ” และ “ชาติพันธุ์”) ของ ศ.ดร.นิติ ภวัครพันธุ์

7 นาที | 132 View | 20 ธ.ค. 2566

0

ชวนถก ชาติและชาติพันธุ์ (ข้อถกเถียงว่าด้วย “ชาติ” และ “ชาติพันธุ์”)

โดย เจษฎา เนตะวงศ์

EP.5 หนังสือ ชวนถก ชาติและชาติพันธุ์ (ข้อถกเถียงว่าด้วย “ชาติ” และ “ชาติพันธุ์”) ของ ศ.ดร.นิติ ภวัครพันธุ์ 

รีวิวโดย เจษฎา เนตะวงศ์ นักบริหารเครือข่ายและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร

ชวนถก ชาติและชาติพันธุ์ (ข้อถกเถียงว่าด้วย “ชาติ” และ “ชาติพันธุ์”) เป็นหนังสือที่เกี่ยวกับแนวคิดและวิวาทะเรื่อง "ชาติพันธุ์ (Ethnicity)" ในด้านสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา อาทิ แนวคิดเรื่องเชื้อชาติ (Race) ชาติ (Nation) ชาตินิยม (Nationalism) ชาติพันธุ์นิยม (Ethnonationalism) โดยใช้กรณีศึกษาในสังคมหลายแห่งเป็นตัวอย่างประกอบการอธิบาย อีกทั้งยังกล่าวถึง ความสัมพันธุ์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในอดีต โดยอ้างอิงจากกรณีต่าง ๆ ซึ่งแสดงให้เห็นปฏิสัมพันธ์อันซับซ้อนระหว่างชนชาติพันธุ์กลุ่มต่าง ๆ ในบริเวณภาคพื้นทวีปและภาคพื้นสมุทรของภูมิภาค

หากใครสนใจต้องการอ่าน ชวนถก ชาติและชาติพันธุ์ (ข้อถกเถียงว่าด้วย “ชาติ” และ “ชาติพันธุ์”) หรือยืมหนังสืออื่น ๆ ของศมส. สามารถติดต่อได้ที่

Facebook : ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร – SAC library

Line : @sac-library

E-mail : library@sac.or.th

Website : www.sac.or.th/library/

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-880-9429 ต่อ 3702

ความคิดเห็น

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง