ไร่หมุนเวียน

4 นาที | 76 View | 05 ก.ย. 2566

1

สารคดีสั้นเรื่อง ไร่หมุนเวียน

โดย ประหยัด เสือชูชีพ เยาวชนบ้านเเม่ปอคี จ.ตาก

สารคดีสั้นเรื่อง ไร่หมุนเวียน

โครงการผลิตสื่อและรณรงค์ “พลังเยาวชนชนเผ่าพื้นเมือง ร่วมสร้างสรรค์สังคมสู่การเปลี่ยนแปลง”

ส่วนหนึ่งของการสื่อสารความเข้าใจอันดีต่อกลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมือง ภายใต้แนวคิด “พลังเยาวชนชนเผ่าพื้นเมืองร่วมสร้างสรรค์สังคมสู่การเปลี่ยนแปลง” โดยมีเป้าหมายเปิดพื้นที่ให้เสียงของเยาวชนชนเผ่าพื้นเมืองจากภูมิภาคต่าง ๆ ได้บอกเล่าถึงบริบทและสถานการณ์ปัญหาในประเด็นเด็กและเยาวชน และการที่เยาวชนชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมืองได้สร้างรูปธรรมการขับเคลื่อนสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีให้กับสังคมบนฐาน ภูมิปัญญา 

ความคิดเห็น

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง