×
วีดีโอ

Download File :     

การอนุรักษ์และทำสำเนาดิจิทัลเอกสารโบราณ ฉบับง่าย

การอนุรักษ์และทำสำเนาดิจิทัลเอกสารโบราณ ฉบับง่าย

Filetype : VDO Date : วันที่ 14 ตุลาคม 2563 l Contributors : ดอกรัก พยัคศรี, นิสา เชยกลิ่น, ศุภกรานต์ พุ่มพฤกษ์, พระอนุวัตร สุจิตฺโต | Creator : script writer : ปณิตา สระวาสี, creative/producer : ยุวดี ศรีห้วยยอด, photo/editor : ศิวพงษ์ วงศ์คูณ | Coverage : วัดคงคาราม จ.ราชบุรีเเละศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) | Viewer : 495 views

Video Caption :