×
วีดีโอ
การเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ทางวัฒนธรรมจากการประมวลภาพถ่ายดาวเทียมบริเวณจังหวัดสมุทรสาคร

การเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ทางวัฒนธรรมจากการประมวลภาพถ่ายดาวเทียมบริเวณจังหวัดสมุทรสาคร

Filetype : VDO Date : วันที่ 27 มิถุนายน 2562 l Viewer : 271 views

Video Caption :

การเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ทางวัฒนธรรมจากการประมวลภาพถ่ายดาวเทียมบริเวณจังหวัดสมุทรสาคร
จัดทำโดย โครงการศึกษาพลวัตของสังคมวัฒนธรรมในชุมชนชาติพันธุ์เพื่อการสร้างแผนที่มีชีวิต ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) 
ร่วมกับศูนย์วิจัยสหวิทยาการเฉลิมพระเกียรติ ๕ รอบ พลเอกหญิงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า