×
วีดีโอ

Download File :     

Gendering Vulnerability

Gendering Vulnerability

Filetype : VDO Date : วันที่ 14 ตุลาคม 2561 l Contributors : Mariam Kurtz, ดร.อัมพร หมาดเด็น | Creator : พัชรีวรรณ เบ้าดี : Editor | Coverage : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ | Viewer : 75 views

Video Caption :

สัมมนาระหว่างอาหารกลางวัน
เรื่อง Gendering Vulnerability : Women and Land Ownership in Africa

วิทยากร  Mariam Kurtz l School for Conflict Analysis and Resolution, George Mason University
ดำเนินรายการและให้ความเห็นโดย ดร.อัมพร หมาดเด็น l ศูนย์ความเป็นเลิศด้านผู้หญิงและความมั่นคงทางสังคม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์


เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2561
ณ ห้องบรรยายโครงการปริญญาเอก คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
อาคารคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ชั้น 4  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

วิดีโอที่เกี่ยวข้อง

ประมวลภาพโครงการฝึกอบรมและพัฒนานักวิจัยทางมานุษยวิทยารุ่นใหม่ รุ่นที่ 1

5 นาที

22 views

สรุปโครงการมานุษยวิทยาสมุทรสาคร 2 ปี

8 นาที

64 views

(15/15) การประชุมวิชาการทางมานุษยวิทยา ครั้งที่ 12

86 นาที

144 views

(14/15) การประชุมวิชาการทางมานุษยวิทยา ครั้งที่ 12

104 นาที

147 views