EP.1 | เสวนาวิชาการเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ 2566 หัวข้อ ภาคสนามกับงานด้านเอกสารตัวเขียนของไทย 4 ภูมิภาค ในฐานะสื่อบันทึกภาษาไทย

73 View | 15 ส.ค. 2566

1

นายทนงศักดิ์ เลิศพิพัฒน์วรกุล ผู้จัดการฝ่ายคลังข้อมูลวิชาการ กล่าวต้อนรับและเปิด

เสวนาหัวข้อ หอสมุดแห่งชาติกับงานภาคสนามเอกสารตัวเขียน

โดย    นางสาววชรพร อังกูรชัชชัย นักภาษาโบราณชำนาญการ กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึกสำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร (วิทยากร)

          นางสาวยุวเรศ วุทธีรพล นักภาษาโบราณชำนาญการพิเศษ กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึกสำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร (วิทยากร)

โดย ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

ความคิดเห็น

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง