×

×
×
วีดีโอ

Download File :     


(2/5) มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ : บทเรียนจากเพื่อนบ้าน

(2/5) มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ : บทเรียนจากเพื่อนบ้าน

Filetype :VDO l SOUND l Date : 2017-02-10 12:30:42 l Contributors : ดร.อิสระ ชูศรี, ผศ.ดร.เทียมสูรย์ สิริศรีศักดิ์, ผศ.สุดแดน วิสุทธิลักษณ์ l Creator : ศิวพงษ์ วงศ์คูณ : Editor l Coverage : หอประชุม ชั้น 5 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) l Viewer : 230 views

Video Caption : เสวนาหัวข้อ "มรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ : บทเรียนจากเพื่อนบ้าน"

File : Load File 1 | Load File 2 |

สัมมนาวิชาการสาธารณะ "มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ : บทเรียนจากเพื่อนบ้าน"

เสวนาหัวข้อ "มรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ : บทเรียนจากเพื่อนบ้าน"
โดย ดร.อิสระ ชูศรี มหาวิทยาลัยมหิดล
        ผศ.ดร.เทียมสูรย์ สิริศรีศักดิ์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ดำเนินรายการโดย ผศ.สุดแดน วิสุทธิลักษณ์

เมื่อวันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2560
ณ หอประชุม ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
ภาพบรรยากาศงานสัมมนาวิชาการ : http://channel.sac.or.th/th/website/picture/picdetail/104114/594

----------------------------------------------------------------------------

รายการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ปาฐกถา เรื่อง "อุดมคติ ช่องว่าง และหลุมพราง ใน 2003 Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultrual Heritage"
โดย ดร.ปริตตา เฉลิมเผ่า กออนันตกูล
http://channel.sac.or.th/th/website/video/detail_news/2365

เสวนาหัวข้อ "มรดกวัฒนธรรมที่ไม่เป็นกายภาพ : มุมมองของผู้ปฏิบัติ"
โดย ดร.มยุรี ถาวรพัฒน์ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเซีย มหาวิทยาลัยมหิดล
       คุณพัทธนันท์ โอษฐ์เจษฎา ห้องภาพเมืองสุรินทร์
ดำเนินรายการโดย ดร.อิสระ ชูศรี มหาวิทยาลัยมหิดล
http://channel.sac.or.th/th/website/video/detail_news/2367

เสวนาหัวข้อ "มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม : ทางออกและข้อเสนอแนะ"
โดย ผศ.ดร.ดวงใจ หล่อธนวณิชย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
        ผศ.ดร.พจนก กาญจนจันทร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
        คุณอาทิตย์ มูลสาร ตัวแทนจากหอศิลป์จิม ทอมป์สัน (Jim Thompson Art Center)
ดำเนินรายการโดย ชีวสิทธิ์ บุณยเกียรติ
http://channel.sac.or.th/th/website/video/detail_news/2368

สรุปประเด็นการสัมมนา
โดย ผศ.สุดแดน วิสุทธิลักษณ์ และ  ผศ.ดร.เทียมสูรย์ สิริศรีศักดิ์
http://channel.sac.or.th/th/website/video/detail_news/2369