×
รูปภาพ
 • มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ : บทเรียนจากเพื่อนบ้าน”

  สัมมนาวิชาการ “มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ : บทเรียนจากเพื่อนบ้าน”

  การบรรยาย/ประชุม/สัมมนา/อบรม

  ดร.ปริตตา เฉลิมเผ่า กออนันตกูล, ดร.อิสระ ชูศรี, ผศ.ดร.เทียรสูรย์ สิริศรีศักดิ์, ผศ.สุดแดน วิสุทธิลักษณ์, ดร.มยุรี ถาวรพัฒน์, คุณพัทนันท์ โอษฐ์เจษฎา, ผศ.ดร.ดวงใจ หล่อธนวณิชย์, ผศ.ดร.พจนก กาญจนจันทร, คุณอาทิตย์ มูลสาร, คุณชีวสิทธิ์ บุณยเกียรติ

  Creator: ภาราดา จันทร์ทิพย์

  Coverage : หอประชุม ชั้น 5 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

  ศมส.ในฐานะองค์กรทางวิชาการทางด้านมานุษยวิทยา ได้ตระหนักถึงมิติที่หลากหลายของ'านด้านมรดกทางวัฒนธณรม ทั้งที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับชุมชนเจ้าของวัฒนธรรม และที่ชวนตั้งคำถามกับบทบาทของหลายภาคส่วนในการจัดการมรดกวัฒนธรรมดังกล่าว

  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอนุสัญญาว่าด้วยการปกป้องมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ พ.ศ. 2546 (2003 Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage) ขององค์การยูเนสโก

  ด้วยเหตุนี้ จึงเริ่มดำเนินงานด้านมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้มาอย่างต่อเนื่องประกอบด้วย การจัดอบรมโรงเรียนภาคสนาม ซึ่งเป็นการอบรมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอนุสัญญาว่าด้วยมรดกวัฒนธรรมขององค์กรยูเนสโก แนวทางการดำเนินงานและข้อปัญหาต่างๆ ที่ควรคำนึงถึง รวมถึงการฝึกหัดดำเนินโครงการร่วมกับชุมชนท้องถิ่นในจังหวัดลำพูนและจังหวัดสุรินทร์ การดำเนินงานระหว่าง พ.ศ. 2552 ถึง พ.ศ. 2556 อยู่ในความดูแลของ ดร.อเล็กซานดรา เดนิส (Dr.Alexandra Denes) โครงการดังกล่าวนี้ได้รับความสนใจจากภัณฑารักษ์ นักจัดการมรดกวัฒนธรรม นักปฏิบัติการทางวัฒนธรรม รวมทั้งผู้ที่ให้ความสนใจจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

  ในระยะต่อมา ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ให้ความสนใจกับงานมรดกวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หลายประเทศในภูมิภาคให้การรับรองสัตยาบันอนุสัญญาฯ และวางมาตรการต่างๆ ของหน่วยงานรัฐบาลเพื่อให้สอดคล้องกับอนุสัญญาฯ นั้น อย่างไรก็ดี วิธีคิดและกระบวนการทำงานเพื่อการอนุรักษ์และส่งเสริมมรดกวัฒนธรรมของหน่วยงานรัฐก็ดี สถาบันทางวิชาการก็ดี และชุมชนเจ้าของวัฒนธรรมก็ดีต่างมีความสอดคล้องกันบ้าง มีความขัดแย้งกันบ้าง

  ศมส.และองค์กรทางวิชาการต่างๆ เล็งเห็นความสำคัญที่จะคัดสรรบทความของนักวิชาการที่มีความสนใจในงานด้านมรดกวัฒนธรรม ที่ศึกษาตลอดจนตั้งข้อสงสัยต่อการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมดังกล่าว

  โดยการรวบรวมบทความในครั้งนี้ เพื่อเผยแพร่เอกสารทางวิชาการในรูปแบบหนังสือชื่อ “มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ : บทเรียนจากเพื่อนบ้าน” ซึ่งจะแล้วเสร็จใน พ.ศ. 2560

  และจัดงานสัมนาวิชาการในวันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2560 เพื่อให้เห็นภาพของการตั้งคำถามต่องาน ICH มากขึ้น

  เมื่อวันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2560
  เวลา 8.30 - 17.00 น.
  ณ หอประชุม ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร(องค์การมหาชน)

  เทปบันทึกงานสัมมนาวิชาการ “มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ : บทเรียนจากเพื่อนบ้าน” ย้อนหลัง : http://channel.sac.or.th/th/website/video/detail_news/2366

  Download File :     

 • มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ : บทเรียนจากเพื่อนบ้าน”

  สัมมนาวิชาการ “มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ : บทเรียนจากเพื่อนบ้าน”

  การบรรยาย/ประชุม/สัมมนา/อบรม

  ดร.ปริตตา เฉลิมเผ่า กออนันตกูล, ดร.อิสระ ชูศรี, ผศ.ดร.เทียรสูรย์ สิริศรีศักดิ์, ผศ.สุดแดน วิสุทธิลักษณ์, ดร.มยุรี ถาวรพัฒน์, คุณพัทนันท์ โอษฐ์เจษฎา, ผศ.ดร.ดวงใจ หล่อธนวณิชย์, ผศ.ดร.พจนก กาญจนจันทร, คุณอาทิตย์ มูลสาร, คุณชีวสิทธิ์ บุณยเกียรติ

  Creator: ภาราดา จันทร์ทิพย์

  Coverage : หอประชุม ชั้น 5 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

  ศมส.ในฐานะองค์กรทางวิชาการทางด้านมานุษยวิทยา ได้ตระหนักถึงมิติที่หลากหลายของ'านด้านมรดกทางวัฒนธณรม ทั้งที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับชุมชนเจ้าของวัฒนธรรม และที่ชวนตั้งคำถามกับบทบาทของหลายภาคส่วนในการจัดการมรดกวัฒนธรรมดังกล่าว

  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอนุสัญญาว่าด้วยการปกป้องมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ พ.ศ. 2546 (2003 Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage) ขององค์การยูเนสโก

  ด้วยเหตุนี้ จึงเริ่มดำเนินงานด้านมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้มาอย่างต่อเนื่องประกอบด้วย การจัดอบรมโรงเรียนภาคสนาม ซึ่งเป็นการอบรมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอนุสัญญาว่าด้วยมรดกวัฒนธรรมขององค์กรยูเนสโก แนวทางการดำเนินงานและข้อปัญหาต่างๆ ที่ควรคำนึงถึง รวมถึงการฝึกหัดดำเนินโครงการร่วมกับชุมชนท้องถิ่นในจังหวัดลำพูนและจังหวัดสุรินทร์ การดำเนินงานระหว่าง พ.ศ. 2552 ถึง พ.ศ. 2556 อยู่ในความดูแลของ ดร.อเล็กซานดรา เดนิส (Dr.Alexandra Denes) โครงการดังกล่าวนี้ได้รับความสนใจจากภัณฑารักษ์ นักจัดการมรดกวัฒนธรรม นักปฏิบัติการทางวัฒนธรรม รวมทั้งผู้ที่ให้ความสนใจจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

  ในระยะต่อมา ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ให้ความสนใจกับงานมรดกวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หลายประเทศในภูมิภาคให้การรับรองสัตยาบันอนุสัญญาฯ และวางมาตรการต่างๆ ของหน่วยงานรัฐบาลเพื่อให้สอดคล้องกับอนุสัญญาฯ นั้น อย่างไรก็ดี วิธีคิดและกระบวนการทำงานเพื่อการอนุรักษ์และส่งเสริมมรดกวัฒนธรรมของหน่วยงานรัฐก็ดี สถาบันทางวิชาการก็ดี และชุมชนเจ้าของวัฒนธรรมก็ดีต่างมีความสอดคล้องกันบ้าง มีความขัดแย้งกันบ้าง

  ศมส.และองค์กรทางวิชาการต่างๆ เล็งเห็นความสำคัญที่จะคัดสรรบทความของนักวิชาการที่มีความสนใจในงานด้านมรดกวัฒนธรรม ที่ศึกษาตลอดจนตั้งข้อสงสัยต่อการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมดังกล่าว

  โดยการรวบรวมบทความในครั้งนี้ เพื่อเผยแพร่เอกสารทางวิชาการในรูปแบบหนังสือชื่อ “มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ : บทเรียนจากเพื่อนบ้าน” ซึ่งจะแล้วเสร็จใน พ.ศ. 2560

  และจัดงานสัมนาวิชาการในวันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2560 เพื่อให้เห็นภาพของการตั้งคำถามต่องาน ICH มากขึ้น

  เมื่อวันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2560
  เวลา 8.30 - 17.00 น.
  ณ หอประชุม ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร(องค์การมหาชน)

  เทปบันทึกงานสัมมนาวิชาการ “มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ : บทเรียนจากเพื่อนบ้าน” ย้อนหลัง : http://channel.sac.or.th/th/website/video/detail_news/2366

  Download File :     

 • มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ : บทเรียนจากเพื่อนบ้าน”

  สัมมนาวิชาการ “มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ : บทเรียนจากเพื่อนบ้าน”

  การบรรยาย/ประชุม/สัมมนา/อบรม

  ดร.ปริตตา เฉลิมเผ่า กออนันตกูล, ดร.อิสระ ชูศรี, ผศ.ดร.เทียรสูรย์ สิริศรีศักดิ์, ผศ.สุดแดน วิสุทธิลักษณ์, ดร.มยุรี ถาวรพัฒน์, คุณพัทนันท์ โอษฐ์เจษฎา, ผศ.ดร.ดวงใจ หล่อธนวณิชย์, ผศ.ดร.พจนก กาญจนจันทร, คุณอาทิตย์ มูลสาร, คุณชีวสิทธิ์ บุณยเกียรติ

  Creator: ภาราดา จันทร์ทิพย์

  Coverage : หอประชุม ชั้น 5 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

  ศมส.ในฐานะองค์กรทางวิชาการทางด้านมานุษยวิทยา ได้ตระหนักถึงมิติที่หลากหลายของ'านด้านมรดกทางวัฒนธณรม ทั้งที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับชุมชนเจ้าของวัฒนธรรม และที่ชวนตั้งคำถามกับบทบาทของหลายภาคส่วนในการจัดการมรดกวัฒนธรรมดังกล่าว

  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอนุสัญญาว่าด้วยการปกป้องมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ พ.ศ. 2546 (2003 Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage) ขององค์การยูเนสโก

  ด้วยเหตุนี้ จึงเริ่มดำเนินงานด้านมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้มาอย่างต่อเนื่องประกอบด้วย การจัดอบรมโรงเรียนภาคสนาม ซึ่งเป็นการอบรมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอนุสัญญาว่าด้วยมรดกวัฒนธรรมขององค์กรยูเนสโก แนวทางการดำเนินงานและข้อปัญหาต่างๆ ที่ควรคำนึงถึง รวมถึงการฝึกหัดดำเนินโครงการร่วมกับชุมชนท้องถิ่นในจังหวัดลำพูนและจังหวัดสุรินทร์ การดำเนินงานระหว่าง พ.ศ. 2552 ถึง พ.ศ. 2556 อยู่ในความดูแลของ ดร.อเล็กซานดรา เดนิส (Dr.Alexandra Denes) โครงการดังกล่าวนี้ได้รับความสนใจจากภัณฑารักษ์ นักจัดการมรดกวัฒนธรรม นักปฏิบัติการทางวัฒนธรรม รวมทั้งผู้ที่ให้ความสนใจจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

  ในระยะต่อมา ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ให้ความสนใจกับงานมรดกวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หลายประเทศในภูมิภาคให้การรับรองสัตยาบันอนุสัญญาฯ และวางมาตรการต่างๆ ของหน่วยงานรัฐบาลเพื่อให้สอดคล้องกับอนุสัญญาฯ นั้น อย่างไรก็ดี วิธีคิดและกระบวนการทำงานเพื่อการอนุรักษ์และส่งเสริมมรดกวัฒนธรรมของหน่วยงานรัฐก็ดี สถาบันทางวิชาการก็ดี และชุมชนเจ้าของวัฒนธรรมก็ดีต่างมีความสอดคล้องกันบ้าง มีความขัดแย้งกันบ้าง

  ศมส.และองค์กรทางวิชาการต่างๆ เล็งเห็นความสำคัญที่จะคัดสรรบทความของนักวิชาการที่มีความสนใจในงานด้านมรดกวัฒนธรรม ที่ศึกษาตลอดจนตั้งข้อสงสัยต่อการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมดังกล่าว

  โดยการรวบรวมบทความในครั้งนี้ เพื่อเผยแพร่เอกสารทางวิชาการในรูปแบบหนังสือชื่อ “มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ : บทเรียนจากเพื่อนบ้าน” ซึ่งจะแล้วเสร็จใน พ.ศ. 2560

  และจัดงานสัมนาวิชาการในวันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2560 เพื่อให้เห็นภาพของการตั้งคำถามต่องาน ICH มากขึ้น

  เมื่อวันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2560
  เวลา 8.30 - 17.00 น.
  ณ หอประชุม ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร(องค์การมหาชน)

  เทปบันทึกงานสัมมนาวิชาการ “มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ : บทเรียนจากเพื่อนบ้าน” ย้อนหลัง : http://channel.sac.or.th/th/website/video/detail_news/2366

  Download File :     

 • มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ : บทเรียนจากเพื่อนบ้าน”

  สัมมนาวิชาการ “มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ : บทเรียนจากเพื่อนบ้าน”

  การบรรยาย/ประชุม/สัมมนา/อบรม

  ดร.ปริตตา เฉลิมเผ่า กออนันตกูล, ดร.อิสระ ชูศรี, ผศ.ดร.เทียรสูรย์ สิริศรีศักดิ์, ผศ.สุดแดน วิสุทธิลักษณ์, ดร.มยุรี ถาวรพัฒน์, คุณพัทนันท์ โอษฐ์เจษฎา, ผศ.ดร.ดวงใจ หล่อธนวณิชย์, ผศ.ดร.พจนก กาญจนจันทร, คุณอาทิตย์ มูลสาร, คุณชีวสิทธิ์ บุณยเกียรติ

  Creator: ภาราดา จันทร์ทิพย์

  Coverage : หอประชุม ชั้น 5 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

  ศมส.ในฐานะองค์กรทางวิชาการทางด้านมานุษยวิทยา ได้ตระหนักถึงมิติที่หลากหลายของ'านด้านมรดกทางวัฒนธณรม ทั้งที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับชุมชนเจ้าของวัฒนธรรม และที่ชวนตั้งคำถามกับบทบาทของหลายภาคส่วนในการจัดการมรดกวัฒนธรรมดังกล่าว

  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอนุสัญญาว่าด้วยการปกป้องมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ พ.ศ. 2546 (2003 Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage) ขององค์การยูเนสโก

  ด้วยเหตุนี้ จึงเริ่มดำเนินงานด้านมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้มาอย่างต่อเนื่องประกอบด้วย การจัดอบรมโรงเรียนภาคสนาม ซึ่งเป็นการอบรมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอนุสัญญาว่าด้วยมรดกวัฒนธรรมขององค์กรยูเนสโก แนวทางการดำเนินงานและข้อปัญหาต่างๆ ที่ควรคำนึงถึง รวมถึงการฝึกหัดดำเนินโครงการร่วมกับชุมชนท้องถิ่นในจังหวัดลำพูนและจังหวัดสุรินทร์ การดำเนินงานระหว่าง พ.ศ. 2552 ถึง พ.ศ. 2556 อยู่ในความดูแลของ ดร.อเล็กซานดรา เดนิส (Dr.Alexandra Denes) โครงการดังกล่าวนี้ได้รับความสนใจจากภัณฑารักษ์ นักจัดการมรดกวัฒนธรรม นักปฏิบัติการทางวัฒนธรรม รวมทั้งผู้ที่ให้ความสนใจจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

  ในระยะต่อมา ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ให้ความสนใจกับงานมรดกวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หลายประเทศในภูมิภาคให้การรับรองสัตยาบันอนุสัญญาฯ และวางมาตรการต่างๆ ของหน่วยงานรัฐบาลเพื่อให้สอดคล้องกับอนุสัญญาฯ นั้น อย่างไรก็ดี วิธีคิดและกระบวนการทำงานเพื่อการอนุรักษ์และส่งเสริมมรดกวัฒนธรรมของหน่วยงานรัฐก็ดี สถาบันทางวิชาการก็ดี และชุมชนเจ้าของวัฒนธรรมก็ดีต่างมีความสอดคล้องกันบ้าง มีความขัดแย้งกันบ้าง

  ศมส.และองค์กรทางวิชาการต่างๆ เล็งเห็นความสำคัญที่จะคัดสรรบทความของนักวิชาการที่มีความสนใจในงานด้านมรดกวัฒนธรรม ที่ศึกษาตลอดจนตั้งข้อสงสัยต่อการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมดังกล่าว

  โดยการรวบรวมบทความในครั้งนี้ เพื่อเผยแพร่เอกสารทางวิชาการในรูปแบบหนังสือชื่อ “มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ : บทเรียนจากเพื่อนบ้าน” ซึ่งจะแล้วเสร็จใน พ.ศ. 2560

  และจัดงานสัมนาวิชาการในวันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2560 เพื่อให้เห็นภาพของการตั้งคำถามต่องาน ICH มากขึ้น

  เมื่อวันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2560
  เวลา 8.30 - 17.00 น.
  ณ หอประชุม ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร(องค์การมหาชน)

  เทปบันทึกงานสัมมนาวิชาการ “มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ : บทเรียนจากเพื่อนบ้าน” ย้อนหลัง : http://channel.sac.or.th/th/website/video/detail_news/2366

  Download File :     

 • มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ : บทเรียนจากเพื่อนบ้าน”

  สัมมนาวิชาการ “มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ : บทเรียนจากเพื่อนบ้าน”

  การบรรยาย/ประชุม/สัมมนา/อบรม

  ดร.ปริตตา เฉลิมเผ่า กออนันตกูล, ดร.อิสระ ชูศรี, ผศ.ดร.เทียรสูรย์ สิริศรีศักดิ์, ผศ.สุดแดน วิสุทธิลักษณ์, ดร.มยุรี ถาวรพัฒน์, คุณพัทนันท์ โอษฐ์เจษฎา, ผศ.ดร.ดวงใจ หล่อธนวณิชย์, ผศ.ดร.พจนก กาญจนจันทร, คุณอาทิตย์ มูลสาร, คุณชีวสิทธิ์ บุณยเกียรติ

  Creator: ภาราดา จันทร์ทิพย์

  Coverage : หอประชุม ชั้น 5 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

  ศมส.ในฐานะองค์กรทางวิชาการทางด้านมานุษยวิทยา ได้ตระหนักถึงมิติที่หลากหลายของ'านด้านมรดกทางวัฒนธณรม ทั้งที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับชุมชนเจ้าของวัฒนธรรม และที่ชวนตั้งคำถามกับบทบาทของหลายภาคส่วนในการจัดการมรดกวัฒนธรรมดังกล่าว

  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอนุสัญญาว่าด้วยการปกป้องมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ พ.ศ. 2546 (2003 Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage) ขององค์การยูเนสโก

  ด้วยเหตุนี้ จึงเริ่มดำเนินงานด้านมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้มาอย่างต่อเนื่องประกอบด้วย การจัดอบรมโรงเรียนภาคสนาม ซึ่งเป็นการอบรมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอนุสัญญาว่าด้วยมรดกวัฒนธรรมขององค์กรยูเนสโก แนวทางการดำเนินงานและข้อปัญหาต่างๆ ที่ควรคำนึงถึง รวมถึงการฝึกหัดดำเนินโครงการร่วมกับชุมชนท้องถิ่นในจังหวัดลำพูนและจังหวัดสุรินทร์ การดำเนินงานระหว่าง พ.ศ. 2552 ถึง พ.ศ. 2556 อยู่ในความดูแลของ ดร.อเล็กซานดรา เดนิส (Dr.Alexandra Denes) โครงการดังกล่าวนี้ได้รับความสนใจจากภัณฑารักษ์ นักจัดการมรดกวัฒนธรรม นักปฏิบัติการทางวัฒนธรรม รวมทั้งผู้ที่ให้ความสนใจจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

  ในระยะต่อมา ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ให้ความสนใจกับงานมรดกวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หลายประเทศในภูมิภาคให้การรับรองสัตยาบันอนุสัญญาฯ และวางมาตรการต่างๆ ของหน่วยงานรัฐบาลเพื่อให้สอดคล้องกับอนุสัญญาฯ นั้น อย่างไรก็ดี วิธีคิดและกระบวนการทำงานเพื่อการอนุรักษ์และส่งเสริมมรดกวัฒนธรรมของหน่วยงานรัฐก็ดี สถาบันทางวิชาการก็ดี และชุมชนเจ้าของวัฒนธรรมก็ดีต่างมีความสอดคล้องกันบ้าง มีความขัดแย้งกันบ้าง

  ศมส.และองค์กรทางวิชาการต่างๆ เล็งเห็นความสำคัญที่จะคัดสรรบทความของนักวิชาการที่มีความสนใจในงานด้านมรดกวัฒนธรรม ที่ศึกษาตลอดจนตั้งข้อสงสัยต่อการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมดังกล่าว

  โดยการรวบรวมบทความในครั้งนี้ เพื่อเผยแพร่เอกสารทางวิชาการในรูปแบบหนังสือชื่อ “มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ : บทเรียนจากเพื่อนบ้าน” ซึ่งจะแล้วเสร็จใน พ.ศ. 2560

  และจัดงานสัมนาวิชาการในวันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2560 เพื่อให้เห็นภาพของการตั้งคำถามต่องาน ICH มากขึ้น

  เมื่อวันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2560
  เวลา 8.30 - 17.00 น.
  ณ หอประชุม ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร(องค์การมหาชน)

  เทปบันทึกงานสัมมนาวิชาการ “มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ : บทเรียนจากเพื่อนบ้าน” ย้อนหลัง : http://channel.sac.or.th/th/website/video/detail_news/2366

  Download File :     

 • มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ : บทเรียนจากเพื่อนบ้าน”

  สัมมนาวิชาการ “มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ : บทเรียนจากเพื่อนบ้าน”

  การบรรยาย/ประชุม/สัมมนา/อบรม

  ดร.ปริตตา เฉลิมเผ่า กออนันตกูล, ดร.อิสระ ชูศรี, ผศ.ดร.เทียรสูรย์ สิริศรีศักดิ์, ผศ.สุดแดน วิสุทธิลักษณ์, ดร.มยุรี ถาวรพัฒน์, คุณพัทนันท์ โอษฐ์เจษฎา, ผศ.ดร.ดวงใจ หล่อธนวณิชย์, ผศ.ดร.พจนก กาญจนจันทร, คุณอาทิตย์ มูลสาร, คุณชีวสิทธิ์ บุณยเกียรติ

  Creator: ภาราดา จันทร์ทิพย์

  Coverage : หอประชุม ชั้น 5 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

  ศมส.ในฐานะองค์กรทางวิชาการทางด้านมานุษยวิทยา ได้ตระหนักถึงมิติที่หลากหลายของ'านด้านมรดกทางวัฒนธณรม ทั้งที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับชุมชนเจ้าของวัฒนธรรม และที่ชวนตั้งคำถามกับบทบาทของหลายภาคส่วนในการจัดการมรดกวัฒนธรรมดังกล่าว

  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอนุสัญญาว่าด้วยการปกป้องมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ พ.ศ. 2546 (2003 Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage) ขององค์การยูเนสโก

  ด้วยเหตุนี้ จึงเริ่มดำเนินงานด้านมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้มาอย่างต่อเนื่องประกอบด้วย การจัดอบรมโรงเรียนภาคสนาม ซึ่งเป็นการอบรมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอนุสัญญาว่าด้วยมรดกวัฒนธรรมขององค์กรยูเนสโก แนวทางการดำเนินงานและข้อปัญหาต่างๆ ที่ควรคำนึงถึง รวมถึงการฝึกหัดดำเนินโครงการร่วมกับชุมชนท้องถิ่นในจังหวัดลำพูนและจังหวัดสุรินทร์ การดำเนินงานระหว่าง พ.ศ. 2552 ถึง พ.ศ. 2556 อยู่ในความดูแลของ ดร.อเล็กซานดรา เดนิส (Dr.Alexandra Denes) โครงการดังกล่าวนี้ได้รับความสนใจจากภัณฑารักษ์ นักจัดการมรดกวัฒนธรรม นักปฏิบัติการทางวัฒนธรรม รวมทั้งผู้ที่ให้ความสนใจจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

  ในระยะต่อมา ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ให้ความสนใจกับงานมรดกวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หลายประเทศในภูมิภาคให้การรับรองสัตยาบันอนุสัญญาฯ และวางมาตรการต่างๆ ของหน่วยงานรัฐบาลเพื่อให้สอดคล้องกับอนุสัญญาฯ นั้น อย่างไรก็ดี วิธีคิดและกระบวนการทำงานเพื่อการอนุรักษ์และส่งเสริมมรดกวัฒนธรรมของหน่วยงานรัฐก็ดี สถาบันทางวิชาการก็ดี และชุมชนเจ้าของวัฒนธรรมก็ดีต่างมีความสอดคล้องกันบ้าง มีความขัดแย้งกันบ้าง

  ศมส.และองค์กรทางวิชาการต่างๆ เล็งเห็นความสำคัญที่จะคัดสรรบทความของนักวิชาการที่มีความสนใจในงานด้านมรดกวัฒนธรรม ที่ศึกษาตลอดจนตั้งข้อสงสัยต่อการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมดังกล่าว

  โดยการรวบรวมบทความในครั้งนี้ เพื่อเผยแพร่เอกสารทางวิชาการในรูปแบบหนังสือชื่อ “มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ : บทเรียนจากเพื่อนบ้าน” ซึ่งจะแล้วเสร็จใน พ.ศ. 2560

  และจัดงานสัมนาวิชาการในวันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2560 เพื่อให้เห็นภาพของการตั้งคำถามต่องาน ICH มากขึ้น

  เมื่อวันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2560
  เวลา 8.30 - 17.00 น.
  ณ หอประชุม ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร(องค์การมหาชน)

  เทปบันทึกงานสัมมนาวิชาการ “มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ : บทเรียนจากเพื่อนบ้าน” ย้อนหลัง : http://channel.sac.or.th/th/website/video/detail_news/2366

  Download File :     

 • มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ : บทเรียนจากเพื่อนบ้าน”

  สัมมนาวิชาการ “มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ : บทเรียนจากเพื่อนบ้าน”

  การบรรยาย/ประชุม/สัมมนา/อบรม

  ดร.ปริตตา เฉลิมเผ่า กออนันตกูล, ดร.อิสระ ชูศรี, ผศ.ดร.เทียรสูรย์ สิริศรีศักดิ์, ผศ.สุดแดน วิสุทธิลักษณ์, ดร.มยุรี ถาวรพัฒน์, คุณพัทนันท์ โอษฐ์เจษฎา, ผศ.ดร.ดวงใจ หล่อธนวณิชย์, ผศ.ดร.พจนก กาญจนจันทร, คุณอาทิตย์ มูลสาร, คุณชีวสิทธิ์ บุณยเกียรติ

  Creator: ภาราดา จันทร์ทิพย์

  Coverage : หอประชุม ชั้น 5 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

  ศมส.ในฐานะองค์กรทางวิชาการทางด้านมานุษยวิทยา ได้ตระหนักถึงมิติที่หลากหลายของ'านด้านมรดกทางวัฒนธณรม ทั้งที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับชุมชนเจ้าของวัฒนธรรม และที่ชวนตั้งคำถามกับบทบาทของหลายภาคส่วนในการจัดการมรดกวัฒนธรรมดังกล่าว

  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอนุสัญญาว่าด้วยการปกป้องมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ พ.ศ. 2546 (2003 Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage) ขององค์การยูเนสโก

  ด้วยเหตุนี้ จึงเริ่มดำเนินงานด้านมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้มาอย่างต่อเนื่องประกอบด้วย การจัดอบรมโรงเรียนภาคสนาม ซึ่งเป็นการอบรมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอนุสัญญาว่าด้วยมรดกวัฒนธรรมขององค์กรยูเนสโก แนวทางการดำเนินงานและข้อปัญหาต่างๆ ที่ควรคำนึงถึง รวมถึงการฝึกหัดดำเนินโครงการร่วมกับชุมชนท้องถิ่นในจังหวัดลำพูนและจังหวัดสุรินทร์ การดำเนินงานระหว่าง พ.ศ. 2552 ถึง พ.ศ. 2556 อยู่ในความดูแลของ ดร.อเล็กซานดรา เดนิส (Dr.Alexandra Denes) โครงการดังกล่าวนี้ได้รับความสนใจจากภัณฑารักษ์ นักจัดการมรดกวัฒนธรรม นักปฏิบัติการทางวัฒนธรรม รวมทั้งผู้ที่ให้ความสนใจจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

  ในระยะต่อมา ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ให้ความสนใจกับงานมรดกวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หลายประเทศในภูมิภาคให้การรับรองสัตยาบันอนุสัญญาฯ และวางมาตรการต่างๆ ของหน่วยงานรัฐบาลเพื่อให้สอดคล้องกับอนุสัญญาฯ นั้น อย่างไรก็ดี วิธีคิดและกระบวนการทำงานเพื่อการอนุรักษ์และส่งเสริมมรดกวัฒนธรรมของหน่วยงานรัฐก็ดี สถาบันทางวิชาการก็ดี และชุมชนเจ้าของวัฒนธรรมก็ดีต่างมีความสอดคล้องกันบ้าง มีความขัดแย้งกันบ้าง

  ศมส.และองค์กรทางวิชาการต่างๆ เล็งเห็นความสำคัญที่จะคัดสรรบทความของนักวิชาการที่มีความสนใจในงานด้านมรดกวัฒนธรรม ที่ศึกษาตลอดจนตั้งข้อสงสัยต่อการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมดังกล่าว

  โดยการรวบรวมบทความในครั้งนี้ เพื่อเผยแพร่เอกสารทางวิชาการในรูปแบบหนังสือชื่อ “มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ : บทเรียนจากเพื่อนบ้าน” ซึ่งจะแล้วเสร็จใน พ.ศ. 2560

  และจัดงานสัมนาวิชาการในวันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2560 เพื่อให้เห็นภาพของการตั้งคำถามต่องาน ICH มากขึ้น

  เมื่อวันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2560
  เวลา 8.30 - 17.00 น.
  ณ หอประชุม ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร(องค์การมหาชน)

  เทปบันทึกงานสัมมนาวิชาการ “มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ : บทเรียนจากเพื่อนบ้าน” ย้อนหลัง : http://channel.sac.or.th/th/website/video/detail_news/2366

  Download File :     

 • มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ : บทเรียนจากเพื่อนบ้าน”

  สัมมนาวิชาการ “มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ : บทเรียนจากเพื่อนบ้าน”

  การบรรยาย/ประชุม/สัมมนา/อบรม

  ดร.ปริตตา เฉลิมเผ่า กออนันตกูล, ดร.อิสระ ชูศรี, ผศ.ดร.เทียรสูรย์ สิริศรีศักดิ์, ผศ.สุดแดน วิสุทธิลักษณ์, ดร.มยุรี ถาวรพัฒน์, คุณพัทนันท์ โอษฐ์เจษฎา, ผศ.ดร.ดวงใจ หล่อธนวณิชย์, ผศ.ดร.พจนก กาญจนจันทร, คุณอาทิตย์ มูลสาร, คุณชีวสิทธิ์ บุณยเกียรติ

  Creator: ภาราดา จันทร์ทิพย์

  Coverage : หอประชุม ชั้น 5 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

  ศมส.ในฐานะองค์กรทางวิชาการทางด้านมานุษยวิทยา ได้ตระหนักถึงมิติที่หลากหลายของ'านด้านมรดกทางวัฒนธณรม ทั้งที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับชุมชนเจ้าของวัฒนธรรม และที่ชวนตั้งคำถามกับบทบาทของหลายภาคส่วนในการจัดการมรดกวัฒนธรรมดังกล่าว

  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอนุสัญญาว่าด้วยการปกป้องมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ พ.ศ. 2546 (2003 Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage) ขององค์การยูเนสโก

  ด้วยเหตุนี้ จึงเริ่มดำเนินงานด้านมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้มาอย่างต่อเนื่องประกอบด้วย การจัดอบรมโรงเรียนภาคสนาม ซึ่งเป็นการอบรมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอนุสัญญาว่าด้วยมรดกวัฒนธรรมขององค์กรยูเนสโก แนวทางการดำเนินงานและข้อปัญหาต่างๆ ที่ควรคำนึงถึง รวมถึงการฝึกหัดดำเนินโครงการร่วมกับชุมชนท้องถิ่นในจังหวัดลำพูนและจังหวัดสุรินทร์ การดำเนินงานระหว่าง พ.ศ. 2552 ถึง พ.ศ. 2556 อยู่ในความดูแลของ ดร.อเล็กซานดรา เดนิส (Dr.Alexandra Denes) โครงการดังกล่าวนี้ได้รับความสนใจจากภัณฑารักษ์ นักจัดการมรดกวัฒนธรรม นักปฏิบัติการทางวัฒนธรรม รวมทั้งผู้ที่ให้ความสนใจจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

  ในระยะต่อมา ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ให้ความสนใจกับงานมรดกวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หลายประเทศในภูมิภาคให้การรับรองสัตยาบันอนุสัญญาฯ และวางมาตรการต่างๆ ของหน่วยงานรัฐบาลเพื่อให้สอดคล้องกับอนุสัญญาฯ นั้น อย่างไรก็ดี วิธีคิดและกระบวนการทำงานเพื่อการอนุรักษ์และส่งเสริมมรดกวัฒนธรรมของหน่วยงานรัฐก็ดี สถาบันทางวิชาการก็ดี และชุมชนเจ้าของวัฒนธรรมก็ดีต่างมีความสอดคล้องกันบ้าง มีความขัดแย้งกันบ้าง

  ศมส.และองค์กรทางวิชาการต่างๆ เล็งเห็นความสำคัญที่จะคัดสรรบทความของนักวิชาการที่มีความสนใจในงานด้านมรดกวัฒนธรรม ที่ศึกษาตลอดจนตั้งข้อสงสัยต่อการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมดังกล่าว

  โดยการรวบรวมบทความในครั้งนี้ เพื่อเผยแพร่เอกสารทางวิชาการในรูปแบบหนังสือชื่อ “มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ : บทเรียนจากเพื่อนบ้าน” ซึ่งจะแล้วเสร็จใน พ.ศ. 2560

  และจัดงานสัมนาวิชาการในวันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2560 เพื่อให้เห็นภาพของการตั้งคำถามต่องาน ICH มากขึ้น

  เมื่อวันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2560
  เวลา 8.30 - 17.00 น.
  ณ หอประชุม ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร(องค์การมหาชน)

  เทปบันทึกงานสัมมนาวิชาการ “มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ : บทเรียนจากเพื่อนบ้าน” ย้อนหลัง : http://channel.sac.or.th/th/website/video/detail_news/2366

  Download File :     

 • มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ : บทเรียนจากเพื่อนบ้าน”

  สัมมนาวิชาการ “มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ : บทเรียนจากเพื่อนบ้าน”

  การบรรยาย/ประชุม/สัมมนา/อบรม

  ดร.ปริตตา เฉลิมเผ่า กออนันตกูล, ดร.อิสระ ชูศรี, ผศ.ดร.เทียรสูรย์ สิริศรีศักดิ์, ผศ.สุดแดน วิสุทธิลักษณ์, ดร.มยุรี ถาวรพัฒน์, คุณพัทนันท์ โอษฐ์เจษฎา, ผศ.ดร.ดวงใจ หล่อธนวณิชย์, ผศ.ดร.พจนก กาญจนจันทร, คุณอาทิตย์ มูลสาร, คุณชีวสิทธิ์ บุณยเกียรติ

  Creator: ภาราดา จันทร์ทิพย์

  Coverage : หอประชุม ชั้น 5 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

  ศมส.ในฐานะองค์กรทางวิชาการทางด้านมานุษยวิทยา ได้ตระหนักถึงมิติที่หลากหลายของ'านด้านมรดกทางวัฒนธณรม ทั้งที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับชุมชนเจ้าของวัฒนธรรม และที่ชวนตั้งคำถามกับบทบาทของหลายภาคส่วนในการจัดการมรดกวัฒนธรรมดังกล่าว

  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอนุสัญญาว่าด้วยการปกป้องมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ พ.ศ. 2546 (2003 Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage) ขององค์การยูเนสโก

  ด้วยเหตุนี้ จึงเริ่มดำเนินงานด้านมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้มาอย่างต่อเนื่องประกอบด้วย การจัดอบรมโรงเรียนภาคสนาม ซึ่งเป็นการอบรมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอนุสัญญาว่าด้วยมรดกวัฒนธรรมขององค์กรยูเนสโก แนวทางการดำเนินงานและข้อปัญหาต่างๆ ที่ควรคำนึงถึง รวมถึงการฝึกหัดดำเนินโครงการร่วมกับชุมชนท้องถิ่นในจังหวัดลำพูนและจังหวัดสุรินทร์ การดำเนินงานระหว่าง พ.ศ. 2552 ถึง พ.ศ. 2556 อยู่ในความดูแลของ ดร.อเล็กซานดรา เดนิส (Dr.Alexandra Denes) โครงการดังกล่าวนี้ได้รับความสนใจจากภัณฑารักษ์ นักจัดการมรดกวัฒนธรรม นักปฏิบัติการทางวัฒนธรรม รวมทั้งผู้ที่ให้ความสนใจจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

  ในระยะต่อมา ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ให้ความสนใจกับงานมรดกวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หลายประเทศในภูมิภาคให้การรับรองสัตยาบันอนุสัญญาฯ และวางมาตรการต่างๆ ของหน่วยงานรัฐบาลเพื่อให้สอดคล้องกับอนุสัญญาฯ นั้น อย่างไรก็ดี วิธีคิดและกระบวนการทำงานเพื่อการอนุรักษ์และส่งเสริมมรดกวัฒนธรรมของหน่วยงานรัฐก็ดี สถาบันทางวิชาการก็ดี และชุมชนเจ้าของวัฒนธรรมก็ดีต่างมีความสอดคล้องกันบ้าง มีความขัดแย้งกันบ้าง

  ศมส.และองค์กรทางวิชาการต่างๆ เล็งเห็นความสำคัญที่จะคัดสรรบทความของนักวิชาการที่มีความสนใจในงานด้านมรดกวัฒนธรรม ที่ศึกษาตลอดจนตั้งข้อสงสัยต่อการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมดังกล่าว

  โดยการรวบรวมบทความในครั้งนี้ เพื่อเผยแพร่เอกสารทางวิชาการในรูปแบบหนังสือชื่อ “มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ : บทเรียนจากเพื่อนบ้าน” ซึ่งจะแล้วเสร็จใน พ.ศ. 2560

  และจัดงานสัมนาวิชาการในวันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2560 เพื่อให้เห็นภาพของการตั้งคำถามต่องาน ICH มากขึ้น

  เมื่อวันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2560
  เวลา 8.30 - 17.00 น.
  ณ หอประชุม ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร(องค์การมหาชน)

  เทปบันทึกงานสัมมนาวิชาการ “มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ : บทเรียนจากเพื่อนบ้าน” ย้อนหลัง : http://channel.sac.or.th/th/website/video/detail_news/2366

  Download File :     

 • มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ : บทเรียนจากเพื่อนบ้าน”

  สัมมนาวิชาการ “มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ : บทเรียนจากเพื่อนบ้าน”

  การบรรยาย/ประชุม/สัมมนา/อบรม

  ดร.ปริตตา เฉลิมเผ่า กออนันตกูล, ดร.อิสระ ชูศรี, ผศ.ดร.เทียรสูรย์ สิริศรีศักดิ์, ผศ.สุดแดน วิสุทธิลักษณ์, ดร.มยุรี ถาวรพัฒน์, คุณพัทนันท์ โอษฐ์เจษฎา, ผศ.ดร.ดวงใจ หล่อธนวณิชย์, ผศ.ดร.พจนก กาญจนจันทร, คุณอาทิตย์ มูลสาร, คุณชีวสิทธิ์ บุณยเกียรติ

  Creator: ภาราดา จันทร์ทิพย์

  Coverage : หอประชุม ชั้น 5 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

  ศมส.ในฐานะองค์กรทางวิชาการทางด้านมานุษยวิทยา ได้ตระหนักถึงมิติที่หลากหลายของ'านด้านมรดกทางวัฒนธณรม ทั้งที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับชุมชนเจ้าของวัฒนธรรม และที่ชวนตั้งคำถามกับบทบาทของหลายภาคส่วนในการจัดการมรดกวัฒนธรรมดังกล่าว

  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอนุสัญญาว่าด้วยการปกป้องมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ พ.ศ. 2546 (2003 Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage) ขององค์การยูเนสโก

  ด้วยเหตุนี้ จึงเริ่มดำเนินงานด้านมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้มาอย่างต่อเนื่องประกอบด้วย การจัดอบรมโรงเรียนภาคสนาม ซึ่งเป็นการอบรมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอนุสัญญาว่าด้วยมรดกวัฒนธรรมขององค์กรยูเนสโก แนวทางการดำเนินงานและข้อปัญหาต่างๆ ที่ควรคำนึงถึง รวมถึงการฝึกหัดดำเนินโครงการร่วมกับชุมชนท้องถิ่นในจังหวัดลำพูนและจังหวัดสุรินทร์ การดำเนินงานระหว่าง พ.ศ. 2552 ถึง พ.ศ. 2556 อยู่ในความดูแลของ ดร.อเล็กซานดรา เดนิส (Dr.Alexandra Denes) โครงการดังกล่าวนี้ได้รับความสนใจจากภัณฑารักษ์ นักจัดการมรดกวัฒนธรรม นักปฏิบัติการทางวัฒนธรรม รวมทั้งผู้ที่ให้ความสนใจจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

  ในระยะต่อมา ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ให้ความสนใจกับงานมรดกวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หลายประเทศในภูมิภาคให้การรับรองสัตยาบันอนุสัญญาฯ และวางมาตรการต่างๆ ของหน่วยงานรัฐบาลเพื่อให้สอดคล้องกับอนุสัญญาฯ นั้น อย่างไรก็ดี วิธีคิดและกระบวนการทำงานเพื่อการอนุรักษ์และส่งเสริมมรดกวัฒนธรรมของหน่วยงานรัฐก็ดี สถาบันทางวิชาการก็ดี และชุมชนเจ้าของวัฒนธรรมก็ดีต่างมีความสอดคล้องกันบ้าง มีความขัดแย้งกันบ้าง

  ศมส.และองค์กรทางวิชาการต่างๆ เล็งเห็นความสำคัญที่จะคัดสรรบทความของนักวิชาการที่มีความสนใจในงานด้านมรดกวัฒนธรรม ที่ศึกษาตลอดจนตั้งข้อสงสัยต่อการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมดังกล่าว

  โดยการรวบรวมบทความในครั้งนี้ เพื่อเผยแพร่เอกสารทางวิชาการในรูปแบบหนังสือชื่อ “มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ : บทเรียนจากเพื่อนบ้าน” ซึ่งจะแล้วเสร็จใน พ.ศ. 2560

  และจัดงานสัมนาวิชาการในวันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2560 เพื่อให้เห็นภาพของการตั้งคำถามต่องาน ICH มากขึ้น

  เมื่อวันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2560
  เวลา 8.30 - 17.00 น.
  ณ หอประชุม ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร(องค์การมหาชน)

  เทปบันทึกงานสัมมนาวิชาการ “มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ : บทเรียนจากเพื่อนบ้าน” ย้อนหลัง : http://channel.sac.or.th/th/website/video/detail_news/2366

  Download File :     

 • มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ : บทเรียนจากเพื่อนบ้าน”

  สัมมนาวิชาการ “มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ : บทเรียนจากเพื่อนบ้าน”

  การบรรยาย/ประชุม/สัมมนา/อบรม

  ดร.ปริตตา เฉลิมเผ่า กออนันตกูล, ดร.อิสระ ชูศรี, ผศ.ดร.เทียรสูรย์ สิริศรีศักดิ์, ผศ.สุดแดน วิสุทธิลักษณ์, ดร.มยุรี ถาวรพัฒน์, คุณพัทนันท์ โอษฐ์เจษฎา, ผศ.ดร.ดวงใจ หล่อธนวณิชย์, ผศ.ดร.พจนก กาญจนจันทร, คุณอาทิตย์ มูลสาร, คุณชีวสิทธิ์ บุณยเกียรติ

  Creator: ภาราดา จันทร์ทิพย์

  Coverage : หอประชุม ชั้น 5 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

  ศมส.ในฐานะองค์กรทางวิชาการทางด้านมานุษยวิทยา ได้ตระหนักถึงมิติที่หลากหลายของ'านด้านมรดกทางวัฒนธณรม ทั้งที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับชุมชนเจ้าของวัฒนธรรม และที่ชวนตั้งคำถามกับบทบาทของหลายภาคส่วนในการจัดการมรดกวัฒนธรรมดังกล่าว

  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอนุสัญญาว่าด้วยการปกป้องมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ พ.ศ. 2546 (2003 Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage) ขององค์การยูเนสโก

  ด้วยเหตุนี้ จึงเริ่มดำเนินงานด้านมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้มาอย่างต่อเนื่องประกอบด้วย การจัดอบรมโรงเรียนภาคสนาม ซึ่งเป็นการอบรมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอนุสัญญาว่าด้วยมรดกวัฒนธรรมขององค์กรยูเนสโก แนวทางการดำเนินงานและข้อปัญหาต่างๆ ที่ควรคำนึงถึง รวมถึงการฝึกหัดดำเนินโครงการร่วมกับชุมชนท้องถิ่นในจังหวัดลำพูนและจังหวัดสุรินทร์ การดำเนินงานระหว่าง พ.ศ. 2552 ถึง พ.ศ. 2556 อยู่ในความดูแลของ ดร.อเล็กซานดรา เดนิส (Dr.Alexandra Denes) โครงการดังกล่าวนี้ได้รับความสนใจจากภัณฑารักษ์ นักจัดการมรดกวัฒนธรรม นักปฏิบัติการทางวัฒนธรรม รวมทั้งผู้ที่ให้ความสนใจจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

  ในระยะต่อมา ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ให้ความสนใจกับงานมรดกวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หลายประเทศในภูมิภาคให้การรับรองสัตยาบันอนุสัญญาฯ และวางมาตรการต่างๆ ของหน่วยงานรัฐบาลเพื่อให้สอดคล้องกับอนุสัญญาฯ นั้น อย่างไรก็ดี วิธีคิดและกระบวนการทำงานเพื่อการอนุรักษ์และส่งเสริมมรดกวัฒนธรรมของหน่วยงานรัฐก็ดี สถาบันทางวิชาการก็ดี และชุมชนเจ้าของวัฒนธรรมก็ดีต่างมีความสอดคล้องกันบ้าง มีความขัดแย้งกันบ้าง

  ศมส.และองค์กรทางวิชาการต่างๆ เล็งเห็นความสำคัญที่จะคัดสรรบทความของนักวิชาการที่มีความสนใจในงานด้านมรดกวัฒนธรรม ที่ศึกษาตลอดจนตั้งข้อสงสัยต่อการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมดังกล่าว

  โดยการรวบรวมบทความในครั้งนี้ เพื่อเผยแพร่เอกสารทางวิชาการในรูปแบบหนังสือชื่อ “มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ : บทเรียนจากเพื่อนบ้าน” ซึ่งจะแล้วเสร็จใน พ.ศ. 2560

  และจัดงานสัมนาวิชาการในวันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2560 เพื่อให้เห็นภาพของการตั้งคำถามต่องาน ICH มากขึ้น

  เมื่อวันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2560
  เวลา 8.30 - 17.00 น.
  ณ หอประชุม ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร(องค์การมหาชน)

  เทปบันทึกงานสัมมนาวิชาการ “มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ : บทเรียนจากเพื่อนบ้าน” ย้อนหลัง : http://channel.sac.or.th/th/website/video/detail_news/2366

  Download File :