EP.2 | Memory, Mobility & Multiplicity: The 3M Series หัวข้อ ความยืดหยุ่นในความไม่ยืดหยุ่น การค้าวัวข้ามแดนภายใต้ทุนนิยมจีน

1 ชั่วโมง 46 นาที | 191 View | 24 พ.ย. 2566

0

ความยืดหยุ่นในความไม่ยืดหยุ่น การค้าวัวข้ามแดนภายใต้ทุนนิยมจีน

โดย รศ.ดร.เก่งกิจ กิติเรียงลาภ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บรรยายวิชาการออนไลน์ Memory, Mobility & Multiplicity: The 3M Series EP.2 หัวข้อ ความยืดหยุ่นในความไม่ยืดหยุ่น การค้าวัวข้ามแดนภายใต้ทุนนิยมจีน

การเดินทางของวัวจากเขตเอเชียใต้ ผ่านพม่ามาถึงแม่สอด ประเทศไทย ซึ่งเป็นที่พักสำหรับการค้าวัวเพื่อส่งไปขายต่อในประเทศจีน การเดินทางที่ผ่านพื้นที่ควบคุมของรัฐที่มีทั้งถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย ทำให้เกิดความไม่แน่นอนของความสัมพันธ์ระหว่างสัตว์และมนุษย์ นอกจากนั้นนายหน้าของพ่อค้าจีนมีบทบาทผูกขาดต่อการค้าวัวทั้งเรื่องการกำหนดราคาและมาตรฐานของสินค้า เกษตรกรผู้เลี้ยงวัวในไทยจึงพบกับความเสี่ยงและถูกขูดรีดจากทุนนิยมจีน

วิทยากร รศ.ดร.เก่งกิจ กิติเรียงลาภ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการ ดร.นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและส่งเสริมวิชาการ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร

วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2566

เวลา 13.00-15.00 น.

ความคิดเห็น

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง