เสวนาวิชาการเนื่องในงานใต้ร่มพระบารมี 241 ปี กรุงรัตนโกสินทร์ หัวข้อ คนจนเมืองที่เปลี่ยนไปในสังคมเมืองที่เปลี่ยนแปลง

2 ชั่วโมง 13 นาที | 200 View | 24 เม.ย. 2566

0

คนจนเมืองที่เปลี่ยนไปในสังคมเมืองที่เปลี่ยนแปลง

โดย ศ.ดร.อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์, ผศ.ดร.บุญเลิศ วิเศษปรีชา, รศ.ดร.ธนพฤกษ์ ชามะรัตน์, อภินันท์ ธรรมเสนา

กระทรวงวัฒนธรรม โดยศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ขอเชิญร่วมฟังเสวนาเนื่องในงานใต้ร่มพระบารมี 241 ปี กรุงรัตนโกสินทร์

หัวข้อ คนจนเมืองที่เปลี่ยนไปในสังคมเมืองที่เปลี่ยนแปลง

มานุษยวิทยาเมือง หรือ มานุษยวิทยานคร (อังกฤษ: Urban anthropology) คือมานุษยวิทยาสาขาหนึ่งที่ศึกษาเกี่ยวกับปัญหาของนคราภิวัฒน์ (urbanization), ความยากจน (poverty), พื้นที่เมือง (urban space), ความสัมพันธ์ทางสังคม (social relations) และลัทธิเสรีนิยมใหม่ (neoliberalism) สาขาวิชาของมานุษยวิทยาเมืองเริ่มแข็งแรงขึ้นในทศวรรษ 1960s-1970s การเสวนาครั้งนี้นอกจากจะนำเสนอความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับแนวคิดมานุษยวิทยาเมืองแล้ว ยังจะนำเสนอผลงานวิจัยเกี่ยวกับคนจนเมือง และวิธีการศึกษาเมืองทางมานุษยวิทยาอีกด้วย การเสวนาในครั้งนี้จะกล่าวถึงมานุษยวิทยาเมืองผ่านโครงการคนจนเมือง โดยคณะนักวิจัยที่จะมาเป็นวิทยากรร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

วิทยากร

ศ.ดร.อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รศ.ดร.ประภาส ปิ่นตบแต่ง นักวิชาการอิสระ

ผศ.ดร.บุญเลิศ วิเศษปรีชา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

รศ.ดร.ธนพฤกษ์ ชามะรัตน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ดำเนินรายการ อภินันท์ ธรรมเสนา ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารสังคมและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร

วันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2566 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องสัมมนา มิวเซียมสยาม

ความคิดเห็น

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง