FIELDWORK STORY SERIES EP.5 | การเขียนงานชาติพันธ์ุนิพนธ์ (ethnographic writing)

2 ชั่วโมง 4 นาที | 1.1K View | 01 ก.พ. 2566

0

การเขียนงานชาติพันธุ์นิพนธ์ (ethnographic writing)

โดย รศ.ดร.ยุกติ มุกดาวิจิตร คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

บรรยายวิชาการออนไลน์ Fieldwork Story Series EP.5 หัวข้อ “การเขียนงานชาติพันธ์ุนิพนธ์ (ethnographic writing)”

การเขียนและจดบันทึกข้อมูลภาคสนาม เป็นวิธีที่นักมานุษยวิทยาใช้มาตั้งแต่อดีต โดยการเขียนบันทึกจะให้ความสำคัญกับเรื่องราวต่างๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ที่ศึกษา การเขียนบันทึกจึงมาจากการพูดคุยสนทนากับชาวบ้าน การสังเกตกิจกรรมทางสังคม การเข้าไปร่วมทำกิจกรรมกับชาวบ้าน รวมถึงการรับรู้ผัสสะต่าง ๆ ผ่านการมอง การได้ยิน การดมกลิ่น ลิ้มรสและสัมผัส

แม้ว่าปัจจุบันจะมีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยบันทึก เช่น กล้อง เครื่องบันทึกเสียง แอพลิเคชัน คอมพิวเตอร์ แต่เรื่องราวและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในภาคสนามยังต้องอาศัยการเขียนบันทึกด้วยตัวหนังสือ การบรรยายครั้งนี้จะชี้ให้เห็นความซับซ้อนของการเขียนบันทึกของนักมานุษยวิทยาที่ต้องเรียนรู้สถานการณ์ต่าง ๆ ในงานภาคสนาม

บรรยายโดย
รศ.ดร.ยุกติ มุกดาวิจิตร คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ดำเนินรายการโดย
ดร.นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและส่งเสริมวิชาการ
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร

ความคิดเห็น

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง