Posthuman Anthropology Series EP.7 | มานุษยวิทยาไซบอร์ก ว่าด้วยการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ เครื่องจักร และสมองกล

1 ชั่วโมง 46 นาที | 87 View | 06 พ.ค. 2565

0

"มานุษยวิทยาไซบอร์ก ว่าด้วยการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ เครื่องจักร และสมองกล"

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ ปัญญาแก้ว

บรรยายวิชาการออนไลน์ Posthuman anthropology series  EP. 7 หัวข้อ “มานุษยวิทยาไซบอร์ก ว่าด้วยการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ เครื่องจักรและสมองกล" 

การเสวนาในครั้งนี้เราจะชวนมาคุยเรื่องมานุษยวิทยา Cyborg 

มานุษยวิทยา Cyborg คืออะไร ศึกษาอะไรได้บ้าง หรือควรศึกษาอะไรในสังคมไทย โดยพูดผ่านประเด็นการศึกษาเชิงประจักษ์ คือ เกมดิจิทัลกับมนุษย์, มนุษย์กับรถยนต์

 

ชวนสนทนาโดย 

รองศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ ปัญญาแก้ว คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

วันพุธที่ 20 เมษายน 2565

เวลา 13.00–15.00 น.

ความคิดเห็น

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง